Theo Tổng cục Thống kê, do hoạt động đầu tư trong tháng 1/2023 tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn năm 2023, các công trình mới được bố trí vốn đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp.

Tháng đầu tiên năm 2023, giải ngân đầu tư công ước đạt 27 nghìn tỷ đồng
Đến hết ngày 31/1/2023, dự án không giải ngân được hết vốn kế hoạch năm 2022 đã giao, không thuộc diện được phép kéo dài theo quy định thực hiện hủy dự toán, hoàn trả ngân sách Trung ương

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 ước đạt 27.000 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn NSNN cấp huyện đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 6,5%; vốn NSNN cấp xã đạt 875,8 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 17,1%.

Hình: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 01/2023 phân theo bộ, ngành

Hai đầu tàu của cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ giải ngân cao nhất, lần lượt là 2.698,9 tỷ đồng và 1.638,1 tỷ đồng.

Hình 2: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 01/2023 phân theo địa phương

Năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư vốn từ NSNN được Quốc hội quyết nghị là 580.261,248 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 276.155,353 tỷ đồng (bao gồm: 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022; vốn bổ sung từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 38.155,353 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương là 304.105,895 tỷ đồng.

Đến hết tháng 12/2022, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 556.783,456 tỷ đồng, đạt 95,99% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn trong nước đạt 95,78% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 99,24% kế hoạch. Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 23.263,378 tỷ đồng, bằng 4,01% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; chủ yếu là vốn cân đối ngân sách địa phương (2/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến ngày 31/12/2022 là 435.689,974 tỷ đồng, đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 77,3%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 79.111,13 tỷ đồng.

Trong đó, vốn trong nước là 424.052,69 tỷ đồng, đạt 77,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 83,66%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 81.271,79 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 11.637,28 tỷ đồng, đạt 33,65% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 26,77%).

Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, có 37/52 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (75,11%), trong đó có 6 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch./.