Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/04/2017 mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thất nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp bằng 1% tiền lương tháng. Trong đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Như vậy, có thể xác định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu và tối đa của người lao động trong năm 2020 cụ thể như sau:

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu

Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc phải qua học nghề, đào tạo nghề. Cao hơn ít nhất 5% đối với người làm công việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 7% đối với người làm công việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, mức lương tháng tối thiểu để đóng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như Bảng 1.

Bảng 1: Mức lương tháng tối thiểu để đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn vị tính: đồng/tháng

Và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu năm 2020 cụ thể như Bảng 2.

Bảng 2: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu năm 2020

Đơn vị tính: đồng/tháng

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa

Khoản 2, Điều 15 Quyết định số 595/QĐ-BHXH nêu rõ: Trường hợp mức lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa năm 2020 như Hình 3.

Hình 3: Mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa năm 2020

Đơn vị tính: đồng/tháng