Cập nhật của Theo Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 106.000 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 1.208.200 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm nay tăng khá là nhờ một loạt khoản thu tăng, như: thu nội địa tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 954.600 tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán năm; thu từ dầu thô và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 8 tháng lần lượt tăng 98,8% và 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng bằng 85,6% dự toán năm

Thu, chi ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tuy nhiên, tốc độ chi ngân sách Nhà nước vẫn còn chậm, khi tổng chi ngân sách 8 tháng ước đạt 956.500 tỷ đồng, mới bằng 53,6% dự toán năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi trả nợ lãi giảm 9,4%; chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển lần lượt tăng 3,8% và 13,3% so với cùng kỳ năm trước.../.