Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 14, chiều nay (ngày 9/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, theo Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn ngân sách Trung ương
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Phiên họp (ảnh: Quốc hội)

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong tổng số vốn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với 5.051 nhiệm vụ, dự án (bao gồm: 4.743 dự án và 308 nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư). Số vốn ngân sách Trung ương còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là khoảng 15,4% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương của 245 nhiệm vụ, dự án (bao gồm 235 dự án, 10 nhiệm vụ).

Số dự án phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến là 225 dự án, với tổng số vốn là hơn 159.190,6 tỷ đồng, giảm 3 dự án so với số nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021. Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15, tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là trên 455.909,9 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn ngân sách Trung ương
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ xin UBTVQH cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công (ảnh: Quốc hội)

“Việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo thứ tự ưu tiên sau: bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có tiến độ và khả năng giải ngân tốt; bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đã ký kết hiệp định vay, dự kiến ký kết hiệp định vay và triển khai trong giai đoạn 2022-2025, nhưng chưa có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…”, Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ xin UBTVQH cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, bao gồm 109 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 4.104,674 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ; điều chỉnh giảm số vốn hơn 3.158,9 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỷ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, để điều chỉnh tăng tương ứng cho 2 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông Vận tải…/.