Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Thuế, Hải quan.

Cụ thể, đó là: Quyết định số 509/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế, trong đó bãi bỏ, đơn giản hóa 08 TTHC (bãi bỏ 01 TTHC, đơn giản 07 TTHC).

Quyết định số 510/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hải quan trong đó bãi bỏ, đơn giản hóa 38 TTHC thuộc lĩnh vực hải quan (bãi bỏ 05 TTHC, đơn giản 33 TTHC). Cụ thể, thủ tục thay tờ khai hải quan sẽ được bãi bỏ. Lý do để Bộ Tài chính bãi bỏ vì đây là một khâu trong thủ tục hủy tờ khai hải quan và nội dung thay tờ khai được quy định lồng vào thủ tục hủy tờ khai hải quan.

Bộ này cũng bãi bỏ thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu. Lý do bãi bỏ theo quy định mới tại Điều 60 Luật Hải quan 2014. Thực hiện quy định mới này, việc thanh khoản được thay bằng các biện pháp quản lý, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan.

Cùng với đó, bãi bỏ thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Việc bãi bỏ để đảm bảo với quy định tại Điều 59 và 60 Luật Hải quan 2014.

Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài cũng được bãi bỏ để phù hợp với quy định tại Điều 59 và 60 Luật Hải quan 2014…

Việc ban hành các quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, nhằm thực hiện mục tiêu được Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP là phấn đấu hết năm 2015 thời gian nộp thuế, hải quan bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 và năm 2016 là ASEAN-4.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, thuế và hải quan là những ngành đi tiên phong và đạt hiệu quả cao trong cải cách TTHC, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

Ngay trong năm 2014, cùng với nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã giúp đưa số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử trên toàn quốc từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm)./.