Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung phát biểu tại Hội nghị/Ảnh:Minh Trang

Những kết quả đạt được

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, trong năm qua, công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chương trình công tác và chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Về công tác chỉ đạo thực hiện, năm 2018, Đảng ủy cơ quan phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết Trung ương 5,6,7,8 (khóa XII); chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác xây dựng Đảng, ngay khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,7,8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được ban hành, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức hội nghị quán triệt việc nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết của Hội nghị cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Xây dụng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) của Đảng bộ cơ quan Bộ; Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2018…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử, truyền thống cho cán bộ được triển khai, thực hiện. Đảng ủy cơ quan đã tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, như: 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1989-19/05/2018), 11 năm Ngày thành lập (11/04/2007-11/04/2018) và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018) với việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập lịch sử và khai thác các giá trị về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước…

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh/Minh Trang

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, tổ chức lại bộ máy của Bộ đúng quy trình, thực tục, theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Một số đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện phương án tổ chức, sắp xếp lại theo Nghị định số 86/2017/NĐ-CP, ngày 25/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, trong năm qua, công tác kết nạp đảng luôn được quan tâm, chú trọng. Tính đến tháng 12/2018, Đảng bộ cơ quan có 1185 đảng viên, đã kết nạp mới 39 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 47 đảng viên dự bị; tiếp nhận 17 đảng viên đến và làm thủ tục chuyển đi 69 đảng viên.

Theo kết quả, đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức đảng năm 2017, trên cơ sở thành tích và các quy định khen thưởng, Đảng ủy cơ quan đã trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng giấy khen cho 07 đảng viên giai đoạn 05 năm 2013-2017, Đảng ủy cơ quan tặng giấy khen cho 16 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 169 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong năm 2018, căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan đã quán triệt, cụ thể hóa vào chương trình kiểm tra của tổ chức đảng, đồng thời tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra theo đúng tiến độ.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan ban hành Hướng dẫn sinh họat chuyên đề và công tác dân vận năm 2018 “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đơn vị tổ chức mít tinh, kỷ niệm kết hợp phát động phong trào thi đua, tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề thời sự, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao trong và ngoài cơ quan nhằm khơi dậy niềm tự hào, yêu nước, trách nhiệm công chức trong cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, năm 2018, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo các cấp ủy, chủ động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2019

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Mai Ngọc Bích cho hay, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Chính phủ xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan. Gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019; Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII); Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 9,10 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ngoài ra, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ. Theo đó, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Thực hiện xây dựng, triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Trong đó kiểm tra việc xây dựng, triển khai việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2019.

Đồng thời, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiêm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/03/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo cấp ủy và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phong phú, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn quan trọng của đất nước.

Tiếp tục phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò xung kích, sảng tạo, xây dựng công sở văn minh; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức thực hiện, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng mô hình điểm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tọa đàm, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, Hội nghị cũng đã trao Huy hiệu Đảng và trao khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trao giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ có thành tích xuất sắc/Ảnh: Minh Trang

Đại diện cho các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyến Thế Phương, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, 30 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được phục vụ và cống hiến đó là một niềm tự hào rất lớn. 30 năm là cả một quá trình lâu dài, Ông rất trân trọng những đóng góp đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận. Đồng thời, sẽ tục phát huy tinh thần, ý chí của người đảng viên, tiếp tục đóng góp nhiệt tình, cống hiến cho đất nước, cho Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thế Phương, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư/ Ảnh: Minh Trang

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung chúc mừng các đồng chí đã nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, các đồng chí đã vượt qua những khó khăn, thách thức để cống hiến hết mình cho đất nước. Thứ trưởng mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, ý chí của người đảng viên, tiếp tục đóng góp cho Bộ góp phần giữ gìn Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.