Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiu ngày 12/07/2019 ti TP. H Long, tnh Qung Ninh, Khi thi đua Ban Qun lý các khu công nghip, khu chế xut, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) các tnh, thành ph vùng ĐBSH t chc Hi ngh sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và trin khai nhim v 6 tháng cui năm 2019.

Ban Qun lý KKT tnh Qung Ninh - Khi phó Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT các tnh, thành ph vùng ĐBSH đăng cai t chc Hi ngh.

Toàn cnh Hi ngh

Phát biu khai mc Hi ngh, ông Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng ban Qun lý KKT tnh Qung Ninh cho biết, vi ch đề thi đua năm 2019 ca Khi là K cương, liêm chính, hành động, sáng to, hiu qu, bt phá và đồng hành cùng doanh nghip năm 2019, ngay t đầu năm 2019, Khi thi đua đã tích cc, ch động phi hp vi V Thi đua - Khen thưởng và Truyn thông sm trin khai các hot động thi đua năm 2019, như: T chc ký kết giao ước thi đua năm 2019, đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua trong toàn Khi thi đua, cũng như ti các đơn v trong Khi...

Ông Hoàng Trung Kiên- Phó ban Qun lý KKT tnh Qung Ninh, Phó khi Thi đua các Ban Qun lý KCN, KKT các tnh, thành ph phía Bc (ngoài cùng bên trái)

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn v trong Khi thi đua Ban Qun lý KCN, KCX, KKT các tnh, thành ph vùng ĐBSH đã hoàn thành toàn din các ch tiêu kế hoch trong 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả phấn khởi với chất lượng thu hút đầu tư tốt cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Cụ thể, nửa đầu năm 2019, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 255 dự án, trong đó 186 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 69 dự án đầu tư trong nước (DDI); điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 433 lượt dự án, trong đó có 354 lượt dự án FDI và 79 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 06 tháng đầu năm của dự án FDI là 2,935 tỷ USD và dự án DDI là 8.716 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 06/2019, các KCN, KCX, KKT ca 11 tnh, thành ph vùng ĐBSH có 2.722 d án FDI còn hiu lc, vi tng vn đăng ký đạt 51.390 t USD (tăng 17,5% so vi cùng k năm 2018); các d án FDI đã gii ngân vn đầu tư được 33,617 t USD (đạt 66% tng vn đầu tư đăng ký) và 1.915 d án DDI còn hiu lc vi tng vn đăng ký đạt 353.324 t đồng (tăng 4,4% so vi cùng k năm 2018); các d án DDI đã gii ngân vn đầu tư được 222.292 t đồng (đạt 63% tng vn đầu tư đăng ký).

Bên cạnh đó, công tác quy hoch các KCN được thc hin rà soát, b sung quy hoch phát trin các KCN giai đon đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, ti 11 tnh, thành ph vùng ĐBSH có 80 KCN đi vào hot động, vi tng din tích đất là 14.235ha, trong đó có 69 KCN đã có trm x lý nước thi tp trung.

Công tác gii phóng mt bng được quan tâm, kp thi tháo g nhng khó khăn vướng mc phát sinh cho nhà đầu tư và doanh nghip, góp phn đẩy nhanh tiến độ gii phóng mt bng các d án đầu tư trong KCN, KKT.

Hot động đầu tư xây dng h tng k thut các KCN được các ch đầu tư tích cc trin khai thc hin, đảm bo đúng tiến độ và cht lượng h tng các d án, góp phn thúc đẩy công tác xúc và tiến thu hút đầu tư.

Đặc biệt, các doanh nghip trong các KCN, KCX, KKT tiếp tc hot động sn xut, kinh doanh n định, có bước phát trin mnh m, góp phn tích cc vào kết qu phát trin kinh tế-xã hi ca các địa phương. Mt s ch tiêu quan đạt được: Tng doanh thu đạt 954.969 t đồng; giá tr xut khu đạt 25,44 t USD; giá tr nhp khu đạt 16,39 t USD; np ngân sách đạt 19.879 t đồng; to vic làm n định cho 1.029.779 người lao động.

Các hot động khác, như: công tác bo v môi trường, phòng chng cháy n, an ninh trt t, an toàn lao động - an toàn v sinh thc phm, thanh tra, kim tra, qun lý lao động... trong các KCN, KCX, KKT được các thành viên trong Khi tích cc trin khai đồng b và đạt hiu qu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN ti 11 địa phương khu vc ĐBSH không xy ra v vic nào gây ô nhim môi trường nghiêm trng, không xy ra v cháy, n ln hay các v liên quan đến an toàn lao động, v sinh thc phm; cơ bn các nhà đầu tư, các doanh nghip đều có ý thc chp hành, thc hin tt các quy định. Đồng thi, nhng đơn v sai phm đã được nhc nh, hướng dn khc phc hoc x lý nghiêm theo đúng quy định. Trên cơ s kết qu thanh, kim tra, các ban qun lý đã kp thi hướng dn, đôn đốc doanh nghip thc hin các quy định ca pháp lut v đầu tư xây dng, qun lý môi trường, đảm bo thc hin các th tc hành chính, đảm bo chế độ cho người lao động

Ngoài ra, công tác ci cách hành chính được các ban qun lý đặc bit quan tâm ch đạo và thc hin toàn din. Các th tc hành chính đều được các đơn v trong Khi thi đua ct gim thi gian gii quyết trên 55% so vi thi gian quy định; thc hin công b, công khai, minh bch B th tc hành chính thuc thm quyn gii quyết trên website ca cơ quan, đơn v và ti Trung tâm Phc v hành chính công ca tnh/thành ph; ng dng công ngh thông tin vào hot động qun lý ch đạo, điu hành nhim v chuyên môn.

Công tác bo v chính tr ni b cơ quan được đảm bo; công tác đảng, đoàn th tiếp tc được thc hin tt, giúp đảm bo s thng nht, n định trong thc hin các nhim v chính tr được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

V phương hướng, nhim v 6 tháng cui năm 2019, Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT các tnh, thành ph vùng ĐBSH cn tiếp tc phn đấu hoàn thành toàn din các nhim v trng tâm sau:

Mt là, tiếp tc nghiên cu, quán trit sâu sc tư tưởng ca Ch tch H Chí Minh v thi đua ái quc; các ch trương, đường li ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước v công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, phát động và thc hin tt Phong trào thi đua cán b, công chc, viên chc thi đua thc hin văn hóa công sở” giai đon 2019-2025. T chc phát động đợt thi đua đặc bit t nay đến năm 2020 nhm phát huy sc mnh ca Khi thi đua, phn đấu hoàn thành nhim v chính tr năm 2019, kế hoch 5 năm (2016-2020), lp nhiu thành tích chào mng Đại hi thi đua yêu nước các cp tiến ti Đại hi thi đua yêu nước toàn quc ln th X.

Ba là, tiếp tc trin khai các phong trào thi đua do B Kế hoch và Đầu tư và các tnh/thành ph phát động. Đặc bit, đổi mi hình thc tuyên truyn, trin khai công tác thi đua, khen thưởng sâu rng, thiết thc và hiu qu hơn; gn kết cht ch vic thc hin phong trào thi đua vi vic hoàn thành các ch tiêu nhim v chính tr ca tng đơn v.

Bn là, tăng cường s lãnh đạo, ch đạo điu hành ca cp y Đảng đối vi công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tt vai trò tin phong, gương mu ca cán b, đảng viên, là ht nhân trong các phong trào thi đua cơ s.

Năm là, ch động rà soát các nhim v, ch tiêu kế hoch phát trin kinh tế năm 2019; xây dng chương trình/kế hoch c th để có gii pháp phn đấu hoàn thành đạt và vượt mc các ch tiêu kinh tế- xã hi.

Sáu là, xây dng kế hoch c th, tăng cường bi dưỡng, xây dng các mô hình mi, nhân t mi được thc hin t cơ s; ch đạo thc hin đồng b tt c 4 khâu: Phát hin - Bi dưỡng - Tng kết - Nhân đin hình tiên tiến.

By là, công tác đánh giá, tng hp kết qu thi đua và t chc tng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 kp thi, chính xác, công khai, minh bch và đúng quy định. Chú trng khen thưởng tp th, người lao động trc tiếp sn xut để động viên, to động lc cho các tp th, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sn xut, kinh doanh.

Cũng ti Hi ngh, đ hoàn thành toàn din nhim v chính tr được giao trong 6 tháng cui năm 2019, ông Phm Minh Phương - Trưởng ban Qun lý các KCN tnh Hi Dương, đại din đơn v Khi trưởng Khi Thi đua các tnh ĐBSH đề ngh các Ban Qun lý cn có văn bn kiến ngh lãnh đạo tnh xem xét, gii quyết nhng khó khăn, mà các ban đang phi đối mt.

Mt khác Khi Thi đua cn tp hp các ý kiến ca các Ban Qun lý gi lên V Qun lý các Khu kinh tế để tng hp trình B Kế hoch và Đầu tư có hướng gii quyết, ông Phương nói.

Bên cạnh đó, ông Phương lưu ý các thành viên trong Khi Thi đua tiếp tc quan tâm trin khai tt các phong trào thi đua sâu rng để công tác thu đua khen thưởng thc s đạt cht lượng, hiu qu cao và có sc lan ta đến đông đảo cán b, công chc, viên chc và người lao động các Ban Qun lý KCN, KCX, KKT và các doanh nghip trong các KCN, KCX, KKT.

Ông Phm Minh Phương- Trưởng ban Qun lý các KCN tnh Hi Dương, đại din đơn v Khi trưởng Khi Thi đua các tnh ĐBSH

Phát biu ti Hi ngh, ông Trn Quc Trung - Phó V trưởng V Qun lý các Khu kinh tế (B Kế hoch và Đầu tư) biu dương và ghi nhn nhng kết qu mà Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT các tnh ĐBSH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông Trung đặc bit đánh giá cao hiu qu s dng đất ca các KCN, KCX, KKT khu vc ĐBSH đã đem li nhng kết qu tích cc, đóng góp ln cho s phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước. Đồng thi, khng định ý nghĩa quan trng ca vic trin khai công tác thi đua, khen thưởng đã tác động quan trng đến hot động qun lý nhà nước v KCN, KKT, góp phn to động lc thúc đẩy mnh m thu hút đầu tư và phát trin các KCN, KKT.

V nhng ý kiến, kiến ngh ca các thành viên Khi Thi đua liên quan đến nhng khó khăn, vướng mc ca các ban qun lý, nhà đầu tư và doanh nghip trong quá trình trin khai hot động (vic thc hin các Lut Đầu tư, Lut Quy hoch... và các Lut chuyên ngành.), Phó V trưởng Trn Quc Trung đã gii đáp, phân tích c th, đầy đủ, chính xác nhng hn chế cũng nhng đim sáng trong vic trin khai thc hin các cơ chế, chính sách v KCN, KCX, KKT để các ban có th áp dng thc tế ti địa phương.

Bên cnh vic kiến ngh bng văn bn đến các b chuyên ngành v khó khăn, vướng mc ca các ban trong quá trình thc thi các lut định, các thành viên trong Khi Thi đua cn có văn bn báo cáo lãnh đạo tnh để tnh có tiếng nói mnh m hơn kiến ngh đến Chính ph và các cơ quan Trung ương..., ông Trung cho biết.

Trong định hướng phát trin các KCN bn vng ti địa phương, ông Quc Trung nhn mnh mt trong các nhim v trng tâm ca các ban qun lý là công tác quy hoch vi tm nhìn 2021-2030 (ni dung chiến lược cp quc gia v phát trin KCN trong 10 năm ti).

Ông Trn Quc Trung - Phó V trưởng V Qun lý các Khu kinh tế (B Kế hoch và Đầu tư)

Thay mt V Thi đua - Khen thưởng và Truyn thông (B Kế hoch và Đầu tư), bà Bùi Th Thu Hương, Phó Vụ trưởng đánh giá cao nhng đóng góp tích cc trong phong trào thi đua khen thưởng ca Khi Thi đua, đặc bit vai trò lãnh đạo ca Trưởng Khi, Phó Khi thi đua Ban Qun lý các KCN, KCX, KKT các tnh ĐBSH. Đồng thi, cho biết, 6 tháng cui năm 2019, Khi Thi đua cn tham gia t chc các phong trào thi đua sâu rng, hiu qu và đạt được nhiu thành tích cao nht để đóng góp tích cc cho nhim v phát trin các KCN, KKT. Đặc bit chú trng hot động chuyên môn gn lin vi các phong trào thi đua, các s kin ca ngành, ca địa phương.

Về phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2019-2025 và yêu cầu các bộ, ngành địa phương có kế hoạch triển khai, bà Hương cho biết, tới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ hưởng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong toàn Ngành với mục đích Bảo đảm tính liên tục và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch. Khối trưởng cần đưa nội dung thi đua này vào triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Còn đối với phong phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp, hội nhập và phát triển”, theo bà Hương, Khối Thi đua phải đưa ra các mục tiêu, tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá, trong đó phải chỉ ra được các nội dung, biện pháp cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Bùi Th Thu Hương - Phó V trưởng V Thi đua - Khen thưởng và Truyn thông (B Kế hoch và Đầu tư)

“Biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp trong các KCN cũng là một cách đồng hành, tuy nhiên các tiêu chí thi đua hiện nay trong Luật Thi đua - Khen thưởng chỉ phù hợp với khối doanh nghiệp nhà nước, mà chưa có tiêu chí thi đua cụ thể cho khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, điều này dẫn đến việc triển khai công tác thi đua khen thưởng trong các KCN còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về việc sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng, trong Dự thảo Tờ trình sửa Luật Thi đua - Khen thưởng cũng nêu rõ là sẽ cụ thể hóa nội dung này, vì vậy đề nghị các Ban Quản lý nghiên cứu, đề xuất đóng góp ý kiến thiết thực, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của BQL đối với các DN trong các KCN, KKT”, bà Hương cho hay.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của Khối thi đua trong năm 2018, tại Hội nghị sơ kết thi đua năm 2019, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bùi Thị Thu Hương đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong Khối (tặng Cờ Thi đua cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh).

Trao tng C Thi đua ca B trưởng B Kế hoch và Đầu tư cho Ban Qun lý các KCN tnh Ninh Bình và Ban Qun lý các KCN Vĩnh Phúc

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh