Liên quan đến gọi vốn bằng trái phiếu, quý I/2021, toàn thị trường mới có 2 ngân hàng phát hành trái phiếu là Liên Việt Post Bank và VPBank, với tổng khối lượng là 1,27 nghìn tỷ đồng. Mức lãi suất huy động khá thấp so với mặt bằng chung khi lãi suất trái phiếu của VPBank là 3,9%/năm, trong khi của Liên Việt Post Bank là lãi suất tiêu chuẩn + 2,3%/năm.

Lãi suất gọi vốn bằng trái phiếu quý I/2021 (nguồn: MBS)

Thông tư số 01 quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm ngân hàng thương mại; ngân hàng hợp tác xã; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành đối với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ và các hình thức khác phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp phát hành giấy tờ có giá theo hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thiết kế và in ấn để đảm bảo khả năng chống giả cao.

Trường hợp phát hành giấy tờ có giá không theo hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp cho người mua chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá.

Đồng tiền phát hành và thanh toán thống nhất là đồng Việt Nam. Mệnh giá của giấy tờ có giá là 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tổ chức các đợt phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi theo quy định tại Thông tư này khi tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với việc phát hành trái phiếu, tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, trong phương án phát hành trái phiếu phải có nội dung về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền. Cụ thể, người mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền./.