Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 84/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp này. Trước đó, Hà Nội đã có Kế hoạch số 141/KH-UBND (Kế hoạch 141), ngày 8/12/2011 về nâng cao chỉ số PCI của Thành phố giai đoạn 2011-2015, tuy nhiên việc để tụt hạng PCI đã cho thấy Kế hoạch này không được thực hiện nghiêm túc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu cho rằng, Thành phố đã có kế hoạch, chủ trương đúng nhưng việc thực hiện ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã còn chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên hoặc xem nhẹ. Đa số các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch hành động của riêng mình theo yêu cầu tại Kế hoạch 141.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối thường trực, có tổ chức thực hiện nhưng còn thiếu, có một số khuyết điểm như chậm triển khai Kế hoạch 141 (ngày 26/4/2012 mới có hội nghị triển khai), chưa kịp thời, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Kế hoạch 141 cũng như chưa theo dõi, đôn đốc, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND TP trong quá trình triển khai Kế hoạch cũng như tham vấn với VCCI. Cơ quan này cũng chưa xây dựng, công bố các danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh lỗi của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị nêu trách nhiệm. Theo kết luận cuộc họp, cơ quan này cần kiểm điểm những nhiệm vụ được giao, tìm rõ nguyên nhân khiến chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất của Thành phố luôn ở nhóm cuối. Sở cũng phải tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Sở phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số cán bộ, công chức trong toàn ngành.

Văn phòng UBND Thành phố cũng nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chưa chủ động tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố trong quá trình triển khai Kế hoạch 141. Một số đơn vị không xây dựng kế hoạch để triển khai như Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Sở Khoa học và Công nghệ…

Bên cạnh những đơn vị chưa làm tốt, một số đơn vị triển khai tốt Kế hoạch 141 được khen ngợi như Cục Thuế, Cục Hải quan đã triển khai tốt việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Sở Công Thương.

Trên cơ sở kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, UBND Thành phố phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo phân công tại Kế hoạch 141. Nhắc nhở nghiêm khắc một số sở, ban, ngành, Văn phòng UBND và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2012 chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo Kế hoạch 141.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai năm 2013 và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 141./.

Chỉ số PCI của Hà Nội được tính toán trên kết quả điều tra 257/90.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động, bằng 0,28% (tỷ lệ điều tra chung của cả nước là 2,1%), theo công bố của VCCI, Hà Nội đạt 53,4 điểm, giảm 4,9 điểm, giảm 15 bậc so với năm 2011 và xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố. Trong đó có một số chỉ số giảm sâu như: Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, giảm 0,74 điểm, xếp thứ 63/63; chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, xếp thứ 54/63; chỉ số chi phí không chính thức giảm 0,4 điểm, xếp thứ 56/63; chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo giảm 7 bậc, xếp thứ 61/63; chỉ số thiết chế pháp lý giảm 22 bậc, xếp thứ 56/63…

Anh Đức