C th, v Giy chng nhn tp hun v bo v thc vt, Điu 3.1 và Điu 4.1 ca Ngh đnh s 66/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 ca Chính ph quy đnh điu kin đu tư kinh doanh v bo v và kim dch thc vt; ging cây trng; nuôi đng vt rng thông thường; chăn nuôi; thy sn; thc phm (Ngh đnh 66/2016/NĐ-CP) quy đnh, người lao đng trc tiếp sn xut thuc bo v thc vt và người trc tiếp qun lý, người trc tiếp bán thuc bo v thc vt phi có Giy chng nhn do cơ quan qun lý nhà nước chuyên ngành v bo v thc vt hoc hoá cht cp.

Tuy nhiên, đi vi nhiu doanh nghip ln, s lượng lao đng tiếp xúc trc tiếp vi thuc bo v thc vt có th lên đến hàng chc, thm chí hàng trăm người. Vào thi đim mi thành lp, các doanh nghip này không th tiến hành ký hp đng vi hàng chc, hàng trăm người khi chưa biết chc mình có được cp. Vào thi đim mi thành lp cơ s sn xut thuc bo v thc vt, cơ s kinh doanh; ch doanh nghip chưa th tiến hành tuyn dng lao đng trước đó.

Vì vy, nếu yêu cu doanh nghip phi cung cp toàn b các Giy chng nhn tp hun vào thi đim np h sơ xin giy phép thành lp cơ s sn xut, cơ s kinh doanh là bt kh thi.

Do đó, VCCI đ ngh cơ quan son tho chuyn điu kin này thành nhng quy đnh trong quá trình thc thi.

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đang được Bộ NNPTNT lấy ý kiến để hoàn thiện

V điu kin v bo v môi trường đi vi cơ s sn xut thuc bo v thc vt, VCCI cho rng, Điu 3.4 ca Ngh đnh 66/2016/NĐ-CP quy đnh mang tính dn chiếu đến các quy đnh v bo v môi trường ti Ngh đnh 38/2015/NĐ-CP và các quy chun k thut tương ng. Các vn đ này đã được kim soát thông qua th tc đánh giá tác đng môi trường, kim tra hoàn thành công trình bo v môi trường, đăng ký ch ngun thi, quan trc môi trường và thanh kim tra môi trường.

Vì vy, “vic quy đnh dn chiếu ti Điu 3.4 này là không cn thiết, trùng lp v chc năng nhim v”, VCCI cho biết và đ ngh cơ quan son tho bãi b quy đnh này.

Bên cnh đó, v đa đim giết m gia súc, gia cm, ti Điu 20.2 ca Ngh đnh 66/2016/NĐ-CP quy đnh “cơ s giết m gia súc, gia cm phi cách bit vi khu dân cư, trường hc, bnh vin, nơi thường xuyên tp trung đông người, đường quc l, sông, sui, ngun cung cp nước sinh hot, tri chăn nuôi, ch buôn bán gia súc, gia cm và các ngun gây ô nhim như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thi bi và hoá cht đc hi”.

Theo VCCI, các cm t “cách bit” “nơi thường xuyên tp trung đông người” “nhà máy thi bi và hoá cht đc hi” là nhng khái nim đnh tính, không rõ ràng.

Doanh nghip và cơ quan qun lý s không có cơ s khách quan đ xác đnh các khái nim này, t đó dn đến mâu thun, bt đng trong quá trình áp dng pháp lut, thm chí c nhng nguy cơ tham nhũng, tiêu cc.

Do đó, VCCI đ ngh cơ quan son tho làm rõ nhng khái nim này hoc loi b khi D tho. Tương t, các cm t “tách bit” (Điu 21.2 và Điu 23.2.a) cũng không rõ ràng, đnh tính.

Vic yêu cu cơ s giết m gia súc, gia cm phi xa tri chăn nuôi, ch buôn bán gia súc, gia cm dường như không hp lý. Quy đnh này s khiến cho người kinh doanh buc phi vn chuyn gia súc, gia cm (chưa hoc đã qua giết m) trên đường ph, va gây tn kém chi phí, li va không bo đm v sinh.

Trong khi đó, Vit Nam đang có chính sách khuyến khích chăn nuôi tp trung, giết m tp trung, thm chí hình thành nhng đa đim giao dch mua bán tp trung, t đó dn đến nhu cu kết hp các hình thc kinh doanh này tr thành mt chui liên hoàn.

VCCI cho rng, cơ quan son tho cn cân nhc quy đnh này, các vn đ v an toàn thc phm đã có các quy đnh pháp lut tương ng (như quy tc mt chiu).

Bên cnh đó, v điu kin sn xut thuc thú y, mt s quy đnh ti Ngh đnh 35/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016 quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Thú ý chưa bo đm tính minh bch, rõ ràng, như: Điu 12.2.a: “phi có thiết kế phù hp vi quy mô và loi thuc sn xut…”; Điu 12.2.e: “có h thng cp và x lý nước, khí bo đm cho sn xut…”; Điu 12.5.c: “phi có trang thiết b phù hp”.

Các quy đnh này đnh tính, không có cơ s khách quan đ xác đnh, có th dn đến mâu thun, xung đt gia doanh nghip và cơ quan qun lý nhà nước, cũng như nguy cơ tham nhũng, tiêu cc.

VCCI đ ngh cơ quan son tho làm rõ nhng khái nim này hoc loi b chúng khi D tho.

V điu kin bán buôn và nhp khu thuc thú y, Điu 17 và Điu 18 ca D tho hin đang duy trì nhng quy đnh dn chiếu đến quy đnh ca nhà sn xut. Ví d: “có trang thiết b đ bo đm điu kin bo qun ghi trên nhãn ca sn phm”, “vt dng, phương tin vn chuyn phân phi vc xin bo đm điu kin bo qun ghi trên nhãn sn phm”, “có qut thông gió, h thng điu hoà không khí bo đm điu kin bo qun ghi trên nhãn ca sn phm”, “có trang thiết b phương tin vn chuyn bo đm điu kin bo qun ghi trên nhãn sn phm”.

Nhng quy đnh này khi áp dng s dn đến mâu thun, không rõ giy phép cp cho doanh nghip hay cp cho sn phm?

Nếu mt doanh nghip khi xin giy phép đ điu kin kinh doanh thuc thú y, h khai báo s kinh doanh loi thuc A và có đ trang thiết b bo qun cho loi thuc A đó. Sau mt thi gian, doanh nghip này tiếp tc nhp hàng thêm loi thuc B vi nhng yêu cu trang thiết b bo qun khác. Khi đó, doanh nghip có phi đi xin li giy phép đ điu kin kinh doanh?

Theo VCCI, cơ quan son tho cân nhc, loi b nhng quy đnh điu kin kinh doanh dn chiếu đến yêu cu ca nhà sn xut, và chuyn thành nhng quy đnh phi đáp ng trong quá trình kinh doanh.

Ngoài các điu kin trên, điu kin sn xut thc ăn chăn nuôi, thu sn cũng không minh bch. C th, Điu 7.1 ca Ngh đnh 39/2017/NĐ-CP, ngày 04/04/2017 v qun lý thc ăn chăn nuôi, thy sn quy đnh: “đa đim sn xut, gia công phi nm trong khu vc không b ô nhim bi cht thi, hoá cht đc hi; nơi sn xut phi ngăn cách vi các khu vc khác”. Các khái nim “cht thi”, “các khu vc khác” chưa rõ ràng.

Do đó, VCCI đ ngh cơ quan son tho quy đnh rõ các khái nim này hoc loi b khi D tho./.