Văn phòng Chính ph va có thông báo kết lun ca Phó Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Trưởng Ban Ch đo Tây Bc ti Hi ngh phát trin chăn nuôi vùng Tây Bc về việc đẩy mạnh chăn nuôi tập trung.

Vùng Tây Bc là đa bàn cư trú ca nhiu đng bào dân tc thiu s, đi sng kinh tế - xã hi còn nhiu khó khăn; điu kin t nhiên phc tp, nhưng li là vùng có nhiu tim năng li thế, đc bit là tim năng, li thế v đt đai, tính đa dng sinh hc đ phát trin chăn nuôi. Các tnh vùng Tây Bc đã tp trung ngun lc cùng vi nhng cơ chế đc thù đ phát trin chăn nuôi.

Tuy nhiên, chăn nuôi vùng Tây Bc vn chưa thc s phát trin đúng vi tim năng, li thế vn có. Phương thc chăn nuôi nhiu vùng dân tc còn lc hu, nh l, phân tán, ch yếu là t cung, t cp chưa coi là hàng hóa; người chăn nuôi chưa ch đng được ngun thc ăn, chưa tiếp cn được tiến b khoa hc k thut mi, còn s dng ging kém cht lượng; vic cung cp con ging có cht lượng cho người dân còn hn chế...

Theo ch đo ca Phó Th tướng, các đa phương trong vùng Tây Bc tp trung phát trin chăn nuôi theo hướng sn xut hàng hóa, chuyn dn t chăn nuôi nh l sang chăn nuôi gia tri, trang tri. Khuyến khích thành lp t hp tác, hp tác xã chăn nuôi và t chc chăn nuôi theo chui, nhng vùng có ging bn đa cn xây dng thương hiu. Áp dng các mô hình chăn nuôi theo quy trình thc hành chăn nuôi VietGAP. Hình thành các khu vc, vùng chăn nuôi an toàn dch bnh gn vi quy hoch chung ca Vùng.

Bên cnh đó, cn tăng cường công tác thú y, trong đó coi trng đi ngũ cán b thú y cơ s. Có cơ chế và chế tài phù hp đ đm bo 100% s lượng trâu, bò được tiêm phòng các dch bnh nguy him và kp thi ngăn chn dch bnh lây lan.

Đng thi, tăng cường công tác qun lý và nâng cao cht lượng ging. Lai to và đưa các ging có cht lượng cao và hiu qu kinh tế vào sn xut. ng dng các tiến b k thut v chung tri nhm gim chi phí; t chc qung bá, gii thiu, trao đi mua bán sn phm chăn nuôi thông qua các hi ch, đưa các sn phm chăn nuôi gii thiu ti các siêu th, nhà hàng, khu du lch…

Phó Th tướng cũng ch đo, B Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì, phi hp vi các B: Kế hoch và Đu tư, Tài chính, Khoa hc và Công ngh, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Ban Ch đo Tây Bc, các B, cơ quan liên quan và các tnh vùng Tây Bc nghiên cu xây dng Đ án phát trin chăn nuôi vùng Tây Bc, giai đon 2016-2020, trình Th tướng Chính ph xem xét, quyết đnh. Trong đó, có cơ chế, chính sách v đt đai, tín dng, các hình thc huy đng vn… phù hp đ mnh đ thu hút các thành phn kinh tế, doanh nghip, h gia đình… tham gia đu tư.

Bên cnh đó, B Nông nghip và Phát trin nông thôn rà soát li các cơ chế, chính sách v chăn nuôi, nht là chăn nuôi đi gia súc. Hướng dn, ch đo các đa phương rà soát, điu chnh phương án quy hoch chăn nuôi trên đa bàn. Nghiên cu trin khai xây dng mt s trung tâm quy mô cp vùng v ging vt nuôi và thc ăn chăn nuôi; sn xut và cung cp, đng thi chuyn giao tiến b khoa hc k thut trong chăn nuôi và chế biến thc ăn cho các đa phương.

B Khoa hc và Công ngh, Đi hc Quc gia Hà Ni phi hp vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn tăng cường công tác nghiên cu, chuyn giao khoa hc công ngh cho chăn nuôi; tp trung vào công ngh ging, thú y, thc ăn chăn nuôi./.