Cập nhật ngày 18/12/2017 - 14:43:09

           

Phú Yên phấn đấu đạt 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới

- Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Ban chỉ đạo, đến nay, số tiêu chí đạt bình quân toàn Tỉnh là 14,38 tiêu chí/xã, tăng 0,62 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Hiện đã có 35/88 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, chiếm 40% tổng số xã trên địa bàn Tỉnh. Tính đến hết tháng 11/2017, Tỉnh đã có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Năm 2017, Phú Yên phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo nông thôn mới Tỉnh,  trong giai đoạn 2014-2016, toàn Tỉnh có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng có 14 xã không giữ vững 19/19 tiêu chí, nguyên nhân do có sự thay đổi Bộ tiêu chí theo quy định mới ở mức cao hơn nên khi rà soát lại, một số xã đã đạt lại chưa đáp ứng theo yêu cầu mới. Nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình nông thôn mới tuy đã giảm trên 53 tỷ đồng so với năm 2016 nhưng vẫn còn; hầu hết các xã đăng ký xét đạt chuẩn năm 2017 đều có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Để giải quyết nhưng tồn tại hiện nay, Ban Chỉ đạo nông thôn mới Tỉnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản để không phát sinh nợ mới, có kế hoạch xử lý dứt điểm nợ đọng, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đối với các xã không giữ vững tiêu chí nông thôn mới, phải khẩn trương chỉ đạo các xã rà soát lại văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về những quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chí theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành phụ trách từng tiêu chí, theo dõi địa bàn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cùng với địa phương để hoàn thành tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm nay.

Các hội, đoàn thể Tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí thuộc về trách nhiệm người dân, cộng đồng tự thực hiện như bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Phấn đấu có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên toàn tỉnh là 40/88 xã, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan