Phát triển du lịch nông thôn được huyện Đồng Văn xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch vốn có của địa phương, huyện Đồng Văn đã tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch; tích cực và đa dạng hoá các hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch. Phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của địa phương; gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện thành công mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là; thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú và thôn Ma Lé, xã Ma Lé. Nhân rộng mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng tại các thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn; thôn Lao Xa, xã Sủng Là; thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo. Đến nay, toàn huyện Đồng Văn có 154 hộ gia đình thực hiện mô hình du lịch cộng đồng Homestay. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Homestay, vận động các hộ làm du lịch chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên, trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh; xây dựng thêm các dịch vụ trải nghiệm theo chuỗi như: văn hóa, ẩm thực, sản xuất, sinh hoạt cùng người dân; giới thiệu các sản phẩm lưu niệm để phục vụ du khách… (Phúc Đức).

Đồng Văn biến lợi thế của mô hình phát triển du lịch nông thôn mang bản sắc vùng cao thành “điểm nhấn” cho xây dựng nông thôn mới
Đồng Văn đã biến lợi thế của mô hình phát triển du lịch nông thôn mang bản sắc vùng cao thành “điểm nhấn” cho xây dựng nông thôn mới, qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Phúc Đức

Với cách làm sáng tạo, Đồng Văn đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Nhờ đó, nhiều mô hình điểm về phát triển du lịch nông thôn mang bản sắc vùng cao đã hình thành và mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Huyện đã tập trung từng bước bảo tồn, gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc, phục hồi tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái để phục vụ phát triển du lịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch của Tỉnh, xây dựng mô hình liên kết du lịch nông thôn đặc thù của Huyện như: Làng rau thôn Séo Lủng, xã Sảng Tủng; mô hình trồng cây ăn quả gắn với du lịch nông nghiệp tại thị trấn Phố Bảng, xã Phố Là. Kết quả trong những tháng đầu năm 2023, huyện Đồng Văn đã thu hút trên 607.077 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 600 tỷ đồng. Để phát triển du lịch mang lại hiệu quả thiết thực, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch nông nghiệp của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về tiềm năng, vai trò, yêu cầu trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ quản lý, các tổ chức, cộng đồng về du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì khôi phục bản sắc văn hóa, nhất là tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ. Triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy các thế mạnh thiên nhiên sẵn có, di sản văn hóa, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với chăm sóc sức khỏe (tắm lá thuốc dân tộc Dao đỏ). Đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu về du lịch; xây dựng các ấn phẩm, tạp chí, chương trình truyền hình, chuyên trang mạng xã hội (youtube, facebook, tiktok…) giới thiệu các điểm đến du lịch của địa phương; xây dựng và vận hành chuyên mục “Du lịch Đồng Văn” trên Cổng thông tin điện tử của Huyện; fanpage: Du lịch Đồng Văn, Hà Giang… Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hợp tác xã Lanh Trắng sản xuất các trang phục thổ cẩm truyền thống, quà lưu niệm bằng thổ cẩm mang tính độc đáo của đồng bào dân tộc…(Phúc Đức).

Tuy là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí còn không ít hạn chế…, nhưng nhờ biết tận dụng, khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương là phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn mang bản sắc vùng cao Tây Bắc, Đồng Văn đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ, qua đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân, mà còn thúc đẩy nỗ lực xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều hiệu quả thiết thực với nhân dân trên địa bàn./.