Cập nhật ngày 05/07/2019 - 09:47:09

           

Cuối năm 2019, Bắc Kạn phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

- UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Cụ thể là, UBND Tỉnh đã giao nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với 15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 theo hướng dẫn của tỉnh. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ và cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn. Phấn đấu hoàn thành 02 xã (xã Kim Lư (huyện Na Rì) và xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông)) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

Xã Kim Lư (huyện Na Rì) là một 2 xã được tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2019

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Na Rì tổ chức chỉ đạo UBND xã Quang Thuận, UBND xã Kim Lư xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019, trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt và đưa vào kế hoạch của huyện; Kế hoạch gửi về UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công hướng dẫn tại Văn bản số 6695/UBND-KT, ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với UBND huyện Bạch Thông, UBND huyện Na Rì tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kịp thời báo cáo theo thẩm quyền. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thực hiện xây dựng xã Quang Thuận, xã Kim Lư hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2019; khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2020 và giải pháp thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.

Trước đó, để có căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là cơ sở đến chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2020, tháng 11/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020. So với các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 (được ban hành tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh) đang được triển khai, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao có chỉ tiêu đặt ra cao hơn khá nhiều, đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực rất lớn. Cụ thể như: Đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã đạt tiêu chí hộ nghèo khi có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018-2020 ≤ 6% trong khi đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới, xã đạt tiêu chí này khi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2018 ≤ 12%...

Cùng với việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao của các Sở, ban, ngành và điều kiện tự nhiên, kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020 tại văn bản số 270/HD-BCĐ ngày 14/05/2019.

Dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các huyện, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng đối với 02 xã Kim Lư (huyện Na Rì) và Quang Thuận (huyện Bạch Thông) được lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019, UBND các huyện đã chỉ đạo 2 xã xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp để thực hiện.  

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan