Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TƯ, ngày 07/08/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ; Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14, ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND cấp tỉnh và ý kiến của Ban Cán cán sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 1063-TB/BCSĐCP, ngày 11/09/2019; ngày 27/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký văn bản số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban.

Sở Nội vụ được thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở ngành), cấp huyện (phòng ban) và gửi đăng ký về Bộ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Ở với cấp tỉnh, các địa phương được phép đăng ký thí điểm hợp nhất 8 sở ban ngành thành 4. Đó là:

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư hợp nhất thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng hợp nhất thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thành ủy hợp nhất thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thanh tra cấp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thành ủy hợp nhất thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Ở cấp huyện, các địa phương được phép đăng ký thí điểm hợp nhất 6 phòng ban thành 3 cơ quan. Cụ thể:

Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện hợp nhất thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thanh tra cấp huyện và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện hợp nhất thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Văn phòng HĐND, UBND và Văn phòng cấp ủy cấp huyện hợp nhất thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, HĐND và UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất sở ngành, phòng ban khác với nội dung trên thì UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.