Sáng ngày 30/9/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong không khí Chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Chương trình

Chương trình đặc biệt tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; tri ân các hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động qua các thời kỳ; biểu dương những thành tựu đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế trong giai đoạn hiện nay của Ban Kinh tế Trung ương.

Chương trình cũng nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ban trong giai đoạn mới.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank).

Tham dự và chỉ đạo Chương trình có các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và đặc biệt là sự hiện diện của các đồng chí Nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Về phía Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban. Tham dự Chương trình còn có một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo của một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ.

Đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

70 năm cùng đất nước đi lên, Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất đã được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có những chủ trương, đường lối đã tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúc mừng những thành tích mà Ban Kinh tế Trung ương đã giành được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, trong từng giai đoạn, dù qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại với các tên gọi khác nhau, song, Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước.

Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, không ngừng đổi mới tư duy

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít thách thức, khó khăn. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn đối với Ban Kinh tế Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, thể chế hóa, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ban thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh tế - xã hội, theo dõi sát tình hình thế giới, sâu sát với thực tiễn đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội. Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, phát hiện, tổng kết các vấn đề mới để đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, khoa học, hiệu quả; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị. Mỗi cán bộ Ban Kinh tế Trung ương không ngừng rèn luyện, vững vàng về chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, không suy thoái về đạo đức, lối sống, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để ảnh hưởng, tác động tới quá trình tham mưu chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực nâng cao trình độ lý luận, nắm bắt tri thức mới về kinh tế - xã hội, nêu cao trách nhiệm, liên tục đổi mới sáng tạo, trau dồi kỹ năng, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp./.