Theo Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, ngày 5/8 tới tại Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tìm kiếm giải pháp phát triển các ngành dịch vụ trọng điểm, có lợi thế
Hội thảo là kênh quan trọng để phân tích, dự báo về sự phát triển các ngành dịch vụ tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận và trao đổi về các chủ đề về phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý ở trung ương và địa phương. Hội thảo cũng là diễn đàn để lắng nghe và thảo luận những kiến nghị định hướng, lộ trình và giải pháp để phát triển các ngành dịch vụ trọng điểm, có lợi thế nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung vào các chủ đề như: thực trạng phát triển ngành dịch vụ và vai trò của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế Việt Nam và của các địa phương; ngành dịch vụ dưới tác động của đại dịch Covid-19; chuyển đổi số và vai trò của chuyển đổi số đối với việc phát triển các ngành dịch vụ ở Việt Nam; phát triển các dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa…/.