Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước trong các KCN

Trong tháng 10/2023, công tác quản lý lao động trong các KCN được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) triển khai thực hiện sát sao tại các doanh nghiệp trong các KCN, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN.

Ban đã thực hiện chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 10 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 22 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 5 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 3 trường hợp.

Cùng với đó, công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục thực hiện tốt, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN nói chung và tại các doanh nghiệp KCN nói riêng. Ban đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường với sự tham gia của 403 người của 395 doanh nghiệp trong các KCN ; triển khai thực hiện gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Ban tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 3 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Tỉnh cho 8 dự án; tham gia ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện rất nghiêm túc. Trong tháng 10/2023, Ban đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN ngày 10/10/2023 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của 16 doanh nghiệp trong KCN; Kế hoạch số 48/KH-BQLKCN ngày 11/10/2023 thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN và tiến hành kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN. Hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Dự án Công ty Cổ phần Vinastarup Vĩnh Phúc vi phạm quy định “Không thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định”.

Đặc biệt, công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư được triển khai quyết liệt. Trong tháng 10/2023, Ban đã thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: Đề xuất UBND Tỉnh/Tổ giúp việc UBND Tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật (về thuế, hải quan, đăng kiểm) đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp mã WMI (Mã nhận diện nhà sản xuất) tại Cục Đăng kiểm Việt Nam của Công ty TNHH Polaris Việt Nam.

Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định của UBND Tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ. Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP (Dự thảo). Ban đã có Văn bản số 2274/BQLKCN-VP ngày 10/10/2023 gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến tham gia vào Dự thảo và gửi về Ban tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày 15/10/2023. Hiện tại Ban đang tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, Ban Quản lý cũng đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác khác như:

Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1986/QĐ-CT ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát tổng thể số liệu báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện rà soát, giám sát hoạt động đầu tư sau cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, đề xuất UBND Tỉnh phương án xử lý các dự án không liên lạc được với nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia đoàn khảo sát thực trạng và xây dựng hệ thống đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tổ chức gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Rà soát, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an theo đề nghị tại Văn bản số 2407/ANĐT-P3 ngày 27/9/2023 về rà soát tài sản, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin Truyền thông Tỉnh Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc.

Giải quyết một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Exon Việt Nam sau khi chấm dứt Dự án đầu tư tại KCN Bá Thiện theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Lựa chọn, mời, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KCN có công nghệ tiên tiến, hiện đại tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm đổi mới sang tạo tại Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn Tỉnh Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 20/07/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2030.

Cổng ngoài KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, VPDSC_7630
Cổng ngoài KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong tháng 11 này, công tác quản lý các dự án đầu tư tiếp tục được Ban tăng cường đẩy mạnh để giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN. Do đó, Ban đã xây dựng một số nội dung cụ thể cần phải thực hiện tốt như sau:

Tổng hợp hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký, để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp với thực tế.

Chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Thực hiện công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện Gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh, để đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định./.

Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc