Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới đây đã ký ban hành Quyết định số 1952/QĐ-BKHĐT, ngày 06/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg, ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với FATF.

Mục tiêu của Kế hoạch là nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về cơ chế thu thập, cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính phù hợp, hiệu quả và có tính chất răn đe đối với các hành vi vi phạm có liên quan về chủ sở hữu hưởng lợi, nhằm đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Theo Kế hoạch, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh là đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện chung, phối hợp với các đơn vị chủ trì và đôn đốc các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp kết quả và số liệu về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị thuộc Bộ để báo cáo lãnh đạo Bộ gửi Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị chủ trì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi kết quả cho đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các hành động nêu tại Kế hoạch này. Tham gia các cuộc họp rà soát, đánh giá của đoàn công tác Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Về trách nhiệm của các đơn vị phối hợp, Kế hoạch nêu rõ, định kỳ trước ngày 25 tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả và số liệu của 3 tháng trước đó cho Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ…/.