Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, với chức năng là cơ quan tham mưa tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong 2017, Bộ đã đoàn kết, tập trung sức lực, trí tuệ để hoàn lớn khối lượng công việc về nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ vào hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Cụ thể, về xây dựng cơ chế chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được mục đích chính trị của Đảng và Nhà nước, Bộ đã chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương các đề án, báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 2, thứ 3 và thứ 4, như: Đề án về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đề án kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Các đề án, báo cáo này đã được Trung ương thông qua và ban hành thành các Nghị quyết, Kết luận để triển khai.

Về nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới phát triển kinh tế - xã hội: Năm 2016, Bộ đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Bộ đã trình Chính phủ Báo cáo về các Đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Bộ cũng đã nghiên cứu xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ để tăng tính cạnh tranh, tăng sức hút đầu tư từ các quốc gia trong khu vực và thế giới, bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Các mô hình này đang được pháp lý hóa trong dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Trên cơ sở các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, ngay từ đầu năm, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Đồng thời đề xuất các giải pháp điều hành trong Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ với tinh thần đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương gắn liền với việc tăng cường sự chỉ đạo, đôn đốc của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016, Bộ đã kịp thời đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều biện pháp để khắc phục các điểm “nghẽn” trong điều hành, như: vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn FDI, tạo lập môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp,...

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu tích cực, thì vẫn còn những điểm hạn chế sau: Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và giữa các bộ với nhau, chưa nhịp nhàng, thiếu thông tin; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm tiến độ...

Năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động từ kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa vào các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thứ hai, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra những giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị và cả cơ quan Bộ.

Thứ ba, theo dõi sát tình hình thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; kịp thời xây dựng các báo cáo khách quan, toàn diện làm căn cứ đề xuất những kiến nghị có tính khả thi cao cho Đảng và Nhà nước; kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì, soạn thảo, như: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư.... cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kế hoạch hóa và điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là trong công tác xây dựng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2016. Những kết quả này góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Bộ trưởng cho biết với phương châm dân chủ, công khai, đoàn kết và trí tuệ, thời gian tới, lãnh đạo Bộ và công đoàn Bộ kêu gọi toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, kế thừa và phát huy truyền thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát huy quyền làm chủ, ra sức thi đua lao động giỏi, sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017. “Tôi muốn nhắc các đồng chí, ngọn lửa cải cách, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên đã được thắp lên ít nhất 2 lần tại “Hội nghị triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016” (giữa năm 2016) và Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Bộ (đầu năm 2017). Tôi và tập thể lãnh đạo Bộ vẫn thường xuyên dõi theo mỗi chuyển biến của từng đơn vị, từng cá nhân trong công việc, trong tư duy, trong sự chủ động, đổi mới và sáng tạo. Chúng ta phải giữ ngọn lửa đó trong từng ngày làm việc, từng đơn vị, mỗi cá nhân, trong từng nhiệm vụ cụ thể”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh thêm.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ và các danh hiệu khác cho các tập thể, cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2016./.

Một số hình ảnh tại Lễ trao tặng khen thưởng

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Kinh tế Nông nghiệp và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hồng Phong, nguyên hàm Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan (bên trái)

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân và Vụ Quản lý các khu kinh tế

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị Vụ Quản lý các khu kinh tế, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Viện Chiến lược Phát triển