Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thành lập Quyết định số 1951/QĐ-BTC, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng thường trực, theo Bộ Tài chính.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt cho biết, chức năng của Tổ công tác là tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận phản ánh, các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân; chuyển nội dung kiến nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý theo thẩm quyền. Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xử lý nhanh, giảm bớt thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo linh hoạt, chủ động, thích ứng kịp thời với bối cảnh Covid-19.

Bộ Tài chính lập Tổ công tác gỡ khó cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính

Cũng theo ông Tiến, Bộ Tài chính với chức năng, nhiệm vụ là xây dựng các cơ chế, chính sách tham mưu, trình Quốc hội, Chính phủ ban hành, nhưng trong khâu tổ chức thực hiện có một số chính sách chưa được triển khai hiệu quả tới người dân, doanh nghiệp, nên Tổ công tác có nhiệm vụ tập hợp, lắng nghe phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Theo ông Tiến, các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc đơn vị làm đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác. Khi người dân, doanh nghiệp gửi kiến nghị, Tổ thường trực có trách nhiệm chuyển ngay đến các vụ, vục chức năng để xử lý theo cơ chế, sau một ngày phải có ý kiến trả lời…

Cũng theo Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính, khi trực tiếp 12 thành viên là thủ trưởng tại các đơn vị nhận được ý kiến của người dân, doanh nghiệp rà soát thấy đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sẽ tiến hành giao các đơn vị, chức năng của mình xử lý ngay, đồng thời chuyển thông tin tới Tổ công tác để Tổ tổng hợp thông tin, chuyển thông tin cho Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo một thông tin tới được tất cả các Tổ công tác, tránh thông tin phân tán, không rõ thông tin đã được xử lý chưa.

Khi có kết quả xử lý, Tổ công tác tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt biết, đồng thời chuyển tới Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Kế hoach và Đầu tư (Tổ phó thường trực) để biết nội dung đã được xử lý.

“Trong quá trình xử lý như vậy, nhiệm vụ của Tổ công tác là làm sao rút ngắn nhanh nhất thời gian xử lý vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Trường hợp không đúng chức năng của Bộ Tài chính, Tổ công tác sẽ báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuyển các bộ, ngành, địa phương khác xử lý…”, ông Tiến cho biết./.