Thu hút đầu tư tăng cả chất và lượng

NNhà máy FDI trong KCN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
Nhà máy FDI trong KCN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

Vượt qua những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời gian vừa qua tình hình xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đón nhận nhiều tin vui, với các kết quả đáng khích lệ.

Đến thời điểm hiện tại, các KCN tỉnh Bắc Ninh có 17 dự án hạ tầng KCN với tổng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.342,23 triệu USD, trong đó: 03 dự án trong nước được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.355 tỷ đồng. Ban quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án hạ tầng (11 dự án trong nước; 03 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 1.201,15 triệu USD.

Hoạt động xúc tiến đầu tư trong các KCN có nhiều đổi mới, thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, nhất là vốn đầu tư nước ngoài.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (Ban Quản lý) đã cấp mới 101 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 750,364 triệu USD, cụ thể: Cấp mới 72 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,321 triệu USD; ấp mới 29 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.360 tỷ đồng, tương đương 233,043 triệu USD.

Cấp 299 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 69 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư (67 dự án tăng vốn; 02 dự án giảm vốn) với tổng vốn đầu tư tăng thêm 215,994 triệu USD, cụ thể:

266 lượt dự án FDI điều chỉnh, trong đó: 62 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm (sau khi trừ giảm) là 129,369 triệu USD (cụ thể: 60 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 193,154 triệu USD và 02 lượt dự điều chỉnh giảm vốn đầu tư 63,785 triệu USD).

33 lượt dự án trong nước điều chỉnh, trong đó có 7 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 1.992,37 tỷ đồng tương đương 86,625triệu USD.

Tính từ ngày 19/12/2020 đến ngày 18/10/2021, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp là 966,358 triệu USD (FDI: 646,69 triệu USD; DDI: 7.352,72 tỷ đồng, tương đương 319,668 triệu USD).

Lũy kế đến 18/10/2021, Ban Quản lý đã cấp 1.713 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 22.686,677triệu USD. Trong đó:

Lũy kế dự án thứ cấp đến thời điểm hiện tại: Cấp 1.696 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 531 dự án, FDI là 1.165 dự án) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 21.344,447 triệu USD (cụ thể: trong nước là 62.910,27 tỷ đồng tương đương 2.918,95 triệu USD, FDI là 18.425,497 triệu USD).

Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Công nhân Công ty Cổ phần in và  bao bì Goldsun làm việc trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Công nhân Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc trong KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, nhất là trong giai đoạn bệnh dịch khó khăn này thực sự không đơn giản. Được biết tại Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh- đơn vị được Tỉnh giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn đã luôn phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong thực thi nhiệm vụ được giao, theo đó mọi hoạt động quản lý nhà nước về KCN luôn song hành với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các KCN trên địa bàn.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư được xác định là một nhiệm vụ thường trực của mỗi cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý. Thời gian qua, Ban Quản lý đã tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đẩy mạnh công tác kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành địa phương để kịp thời xử lý những bế tắc, vướng mắc của doanh nghiệp, giúp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các KCN tiếp tục đi vào ổn định, phát triển.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN Bắc Ninh trong thời gian gần đây đã có nhiều biến chuyển tích cực. Ban Quản lý đã duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công Tỉnh; Xây dựng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; Thực hiện đăng ký thủ tục hành chính thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Duy trì vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành chung của Tỉnh, vận hành cổng thông tin điện tử thành phần của Ban trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trang web của cơ quan, các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI,...

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tiếp nhận 6.970 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm: lĩnh vực lao động: 6.120 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư: 363 hồ sơ, lĩnh vực xây dựng cơ bản: 487 hồ sơ). Trong đó, số hồ sơ trả sớm, trả đúng hạn là 4.950 hồ sơ; không có hồ sơ chậm muộn. Từ chối 401 hồ sơ, doanh nghiệp xin rút 469 hồ sơ. Còn lại là hồ sơ đang giải quyết. Số hồ sơ thực hiện trực tuyến là 4.273 hồ sơ, chiếm 61,31% tổng số hồ sơ.

Tạo thế và lực cho đầu tư phát triển

Các KCN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư
KCN tỉnh Bắc Ninh đang và sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước

Nhằm tạo sức lan tỏa để tăng tốc thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết, thời gian tới Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tinh (PCI), tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư...., cụ thể:

Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến ngày càng tăng cao, chiếm từ 60 đến 70%. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN với các sở ngành trong Tỉnh, và giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong nội bộ cơ quan. Các công tác khác được thực hiện kịp thời và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận "một cửa" của Ban tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN. Thường xuyên rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Duy trì và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính. Tổ chức triển khai công tác tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo đúng quy định, thực hiện các giải pháp nâng cao mức xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của cơ quan năm 2021.

Tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư vào KCN. Tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, chủ động trong thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư. Xác định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện xúc tiến đầu tư. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu khảo sát môi trường đầu tư giảm mạnh sau khi Việt Nam hạn chế các chuyến bay từ Trung Quốc; Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản,….

Nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Ban xác định đặc biệt quan trọng để giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN. Do vậy, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các KCN, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các các dự án và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tin rằng với các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, mở rộng cửa đón nhà đầu tư của tỉnh Bắc Ninh cùng với tinh thần làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN Tỉnh, thời gian tới các KCN tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước./.