Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 06 dự án đi vào hoạt động trong tháng 8/2023
Công nhân nhà máy FDI làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án

Trong tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 3 dự án đầu tư trong nước (DDI).

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, có 403 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (330 dự án FDI và 73 dự án đầu tư DDI), chiếm 86,3% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 64 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có: 14 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng, chiếm 3% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 06 dự án đi vào hoạt động trong tháng 8/2023
Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Vốn triển khai dự án tăng cao

Dự án FDI: Tháng 8/2023, vốn thực hiện của các dự án là 39,26 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2023 là 298,48 triệu USD, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 82% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, vốn thực hiện của các dự án đầu tư FDI trong các KCN của Tỉnh là 3.714,22 triệu USD, đạt 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI trong các KCN Tỉnh.

Dự án đầu tư DDI: Trong tháng 8/2023, vốn thực hiện của các dự án là 100 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 là 959,15 tỷ đồng, đạt 110% so với cùng kỳ năm 2022 và 50% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 13.083,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án DDI trong các KCN của Tỉnh.

Tháng 9/2023, các KCN của Tỉnh dự kiến có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động

Tháng 9/2023, dự kiến có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh; vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI đạt khoảng 60-100 tỷ đồng./.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 06 dự án đi vào hoạt động trong tháng 8/2023
Dự án đang xây dựng trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc