Toàn cảnh KCN  Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, xin ông giới thiệu đôi nét những kết quả mà các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong công tác thu hút đầu tư và triển khai các dự án trong tháng 10/2023?

Trưởng Ban Hà Đình Nhã: Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 3 dự án đầu tư DDI với vốn đầu tư đăng ký là 358,03 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 66,65 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 10/2023 là 66,65 triệu USD và 358,03 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 19 dự án FDI mới và 37 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 534,53 triệu USD (cấp mới: 237,35 triệu USD; tăng vốn: 297,18 triệu USD), đạt 183% so với cùng kỳ năm 2022 và 153% kế hoạch năm 2023; thu hút 13 dự án DDI và 4 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư DDI cấp mới và tăng thêm là 6.239,33 tỷ đồng (cấp mới: 4.302,57 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,76 tỷ đồng), đạt 276% so với cùng kỳ năm 2022 và 208% so với kế hoạch năm 2023.

Đến ngày 15/10/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 470 dự án, gồm 109 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 32.730,47 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.335,6 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả trong thu hút đầu tư, trong tháng 10/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận có thêm 2 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 1 dự án FDI và 1 dự án DDI

Lũy kế đến ngày 15/10/2023, có 404 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh (330 dự án FDI và 74 dự án DDI), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.

Đồng thời, vốn thực hiện của các dự án đầu tư tiếp tục được nâng cao hơn so với cùng kỳ, cụ thể:

Dự án FDI: vốn thực hiện tháng 10/2023 là 37,85 triệu USD, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 375,6 triệu USD, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2022 và 103% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 3.787,7 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: vốn thực hiện tháng 10/2023 là 160 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 1.199,15 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2022 và 63% kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 13.323,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong nhà máy FDI tại KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào được Ban Quản lý triển khai thành công trong tháng 10/2023?

Trưởng ban Hà Đình Nhã: Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý tiếp tục phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân cấp. Qua đó giúp cho hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN của Tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng KCN tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý thực hiện xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các ngành về hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên của Liên danh Visiz-Shinec; tiếp tục xin ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực KCN Tam Dương II – Khu B1, B2 thuộc huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo; triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KCN Đồng Sóc, để khởi công theo chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Quyết định số 880-QĐ/TU ngày 23/12/2023; tham gia ý kiến vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án trong KCN.

Trong tháng 10/2023, Ban đã thực hiện cấp 2 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha) được duy trì thực hiện tốt. Trong tháng 10/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý đã triển khai sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng KCN Bá Thiện (PKII); tổ chức thực hiện gói thầu: Duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước KCN Bá Thiện (PKII); phối hợp các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện (PKII) đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Công tác quản lý lao động được Ban Quản lý quan tâm chú trọng. Thường xuyên đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về quản lý lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong KCN; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về pháp luật lao động đến các doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động trong các KCN để triển khai thực hiện tốt, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn thoả giữa người sử dụng lao động và người lao động để hạn chế tình trạng đình công, lãn công.

Thực hiện chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 10 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 22 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 5 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép cho 3 trường hợp.

Cùng với đó, công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục thực hiện tốt. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN nói chung và tại các doanh nghiệp KCN nói riêng. Đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường với sự tham gia của 403 người của 395 doanh nghiệp trong các KCN; triển khai thực hiện gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 3 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Tỉnh cho 8 dự án; tham gia ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cho 1 dự án.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong tháng 10/2023, Ban đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN, ngày 10/10/2023 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của 16 doanh nghiệp trong KCN; Kế hoạch số 48/KH-BQLKCN ngày 11/10/2023 thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BQLKCN và tiến hành kiểm tra thực hiện một số quy định về pháp luật Lao động, Xây dựng, Đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN. Hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Dự án Công ty Cổ phần Vinastarup Vĩnh Phúc vi phạm quy định “Không thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định”.

Đặc biệt, công tác giải quyết/phối hợp giải quyết khó khăn và hỗ trợ đầu tư được triển khai quyết liệt. Trong tháng 10/2023, Ban đã thực hiện hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: Đề xuất UBND Tỉnh/Tổ giúp việc UBND Tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật (về thuế, hải quan, đăng kiểm) đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp mã WMI (Mã nhận diện nhà sản xuất) tại Cục Đăng kiểm Việt Nam của Công ty TNHH Polaris Việt Nam.

Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định của UBND Tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ. Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. Ban đã có Văn bản số 2274/BQLKCN-VP ngày 10/10/2023 gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến tham gia vào Dự thảo và gửi về Ban tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày 15/10/2023. Ban đang tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, Ban Quản lý cũng đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác khác như:

Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1986/QĐ-CT, ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát tổng thể số liệu báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện rà soát, giám sát hoạt động đầu tư sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đề xuất UBND Tỉnh phương án xử lý các dự án không liên lạc được với nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia đoàn khảo sát thực trạng và xây dựng hệ thống đảm bảo Đo lường của doanh nghiệp; phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin Truyền thông Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc.

Rà soát, cung cấp thông tin cho cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an theo đề nghị tại Văn bản số 2407/ANĐT-P3 ngày 27/9/2023 về rà soát tài sản, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Giải quyết một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Exon Việt Nam sau khi chấm dứt Dự án đầu tư tại KCN Bá Thiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lựa chọn, mời, hướng dẫn các doanh nghiệp KCN có công nghệ tiên tiến, hiện đại tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo tại Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn Tỉnh Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 20/07/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2030.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc ổn định và phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh
Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Hà Đình Nhã phát biểu tại Hội thảo thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và gặp mặt Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc

PV: Ban Quản lý sẽ triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN trong tháng 11 với các giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Trưởng ban Hà Đình Nhã: Căn cứ vào tình hình thực tế trong tháng 10/2023, Ban Quản lý dự kiến trong tháng 11/2023 thu hút 1-2 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-7 triệu USD; đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 30-50 tỷ đồng.

Đồng thời các KCN có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 45-50 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý tập trung triển khai các nhiệm vụ chính sau:

Về công tác xúc tiến đầu tư: hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam; đề xuất doanh nghiệp tham gia Đoàn cán bộ, doanh nghiệp của Tỉnh tham dự Triển lãm và tham quan Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc; phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đưa Đoàn đại biểu cấp huyện của một số tỉnh Bắc Lào tới thăm quan, học tập kinh nghiệm; chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Tập đoàn COSMX đến tìm hiểu môi trường đầu tư và khảo sát thực tế KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa.

Ban Quản lý tiếp tục phấn đấu triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp; trong đó tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếp tục được Ban tăng cường đẩy mạnh, với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Triển khai đồng bộ công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, an ninh trật tự… Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký, để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp với thực tế.

Triển khai thực hiện gói thầu: Lấy mẫu và thuê phân tích mẫu, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN năm 2023.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh để đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định. /.

PV: Xin chân thành cảm ơn Ông!

KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc