Một góc KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong tháng 8/2022 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Xin ông thông tin đôi nét những kết quả về thu hút đầu tư trong tháng 8 này?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 8/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 05 dự án, trong đó có 01 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD và 04 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 1.750 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 10,98 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án FDI và DDI trong tháng 8/2022 là 25,98 triệu USD và 1.750 tỷ đồng.

08 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 15 dự án FDI mới và 24 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD (cấp mới: 149,04 triệu USD; tăng vốn: 112,05 triệu USD), bằng 28% so với cùng kỳ năm 2021 và 87% kế hoạch năm 2022; thu hút 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.182,61 tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 312% so với kế hoạch năm 2022.

Đến ngày 15/8/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 438 dự án, gồm có 94 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 24.196,09 tỷ đồng và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5.653,53 triệu USD.

PV: Ông có thể khái quát thực tế tình hình triển khai đầu tư của các dự án trong tháng 8/2022, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 8/2022 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 01 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, có 381 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Tỉnh (312 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 57 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,7% tổng số dự án; 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8 % tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,3% tổng số dự án; 04 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Các dự án đang triển khai đầu tư tại các KCN Vĩnh Phúc trong tháng 8/2022 có vốn thực hiện tương đối cao, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 8/2022 là 37,4 triệu USD, nâng vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 là 289,74 triệu USD, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2021 và 88% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.303,79 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện tháng 8/2022 là 40 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 là 875,72 tỷ đồng đạt 177% so với cùng kỳ năm 2021 và 146% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.343,82 tỷ đồng, đạt 47% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Công nhân đang làm việc trong Công ty Cổ phần TTC KCN Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân đang làm việc trong Công ty Cổ phần TTC, KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông cho biết Ban Quản lý đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cần phải hoàn thành trong tháng 9 tới như thế nào, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong tháng 9 tới, Ban Quản lý phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chính sau:

Dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 3-5 dự án mới (2-3 dự án FDI và 1-2 dự án DDI), điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3-4 dự án (2 dự án FDI và 1-2 dự án DDI) với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 15-20 triệu USD và 100 tỷ đồng.

Tháng 9/2022 dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu nêu trên, trong tháng 9/2022 Ban Quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, cụ thể:

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ triển khai, cụ thể: Ban Quản lý tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến các KCN: Đồng Sóc, Phúc Yên và Chấn Hưng; Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động và đang bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục xây dựng đối với các KCN vừa có quyết định thành lập gồm: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên để thực hiện khởi công xây dựng dự án theo đúng tiến độ cam kết; Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án KCN: Sông I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2.

Về công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục hành chính, đôn đốc nhà đầu tư tiến hành động thổ, khởi công xây dựng dự án và các dự án đã hoàn thành việc xây dựng, tổ chức khánh thành nhà máy nhân dịp 2/9. Chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định; Mặt khác triển khai thực hiện công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nắm bắt tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh; thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo kế hoạch ứng phó và chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Phúc.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ; cung ứng các dịch vụ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và hoạt động sản xuất. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Hỗ trợ các doanh nghiệp truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện công tác báo cáo định kỳ

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện hồ sơ/thủ tục đầu tư/lao động và mở rộng tư vấn các lĩnh vực khác: môi trường, xây dựng./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!