Quyết đnh khi s mt doanh nghip qu tht không d dàng và nó đòi hi người đưa ra quyết đnh có s dũng cm táo bo và nim đam mê.

Theo đánh giá ca Báo cáo ch s Khi nghip năm 2014 do Ban Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) công b ngày 09/06/2015, tâm lý lo s ri ro ca người khi nghip Vit Nam vn khá cao và điu này th hin s lo s v ri ro ca nn kinh tế.

Bên cnh đó, trên thc tế, đ khi s thành công ch có nim đam mê thôi thì chưa đ. Bi, đã có nhiu người tr đam mê kinh doanh, nhưng khi vp phi khó khăn trên thương trường, đành phi ngm ngùi lui bước và t b đam mê ca mình.

Báo cáo Ch s Khi nghip năm 2014 cũng cho thy, t l t b kinh doanh người Vit Nam vn rt cao. C th: có khong 100 người tham gia kinh doanh, thì có khong 23 người b, trong s đó, phn đông là các doanh nhân tr, bi kh trình đ, kinh nghim, tính kiên nhn ca người tr tui luôn kém hơn người trung niên, nên h d tht bi hơn.

Theo đó, lý do chung khiến doanh nghip t b kinh doanh được Báo cáo đưa ra, đó là nhng khó khăn v sc khe cá nhân, gia đình, vn đ tài chính; mt s là do vn đ v li nhun; s khác li là do tìm thy cơ hi kinh doanh và vic làm khác.

Đưa ra li khuyên cho các bn tr khi bt đu khi nghip, ti Chương trình Giao lưu Ging viên doanh nhân v khi s doanh nghip và lp nghip vi thanh niên, sinh viên t chc ngày 23/04/2015, TS. Hà Tôn Vinh, Đi hc Hawaii M đã chia s: “Tt c các công ty, hãng ln trên thế gii đu khi đu t con s 0, như: Sony, IBM… H ch khác chúng ta khong cách thi gian. Cái h có và chc chn chúng ta cũng có đó là nim đam mê và ý chí quyết tâm thc hin. Vì vy, các bn cn t tin nm bt cơ hi, t tin khi s doanh nghip bi bt c ai cũng có th thành công t con s 0”.

Tuy nhiên, đ gim kh năng tht bi xung thp nht, ti ta đàm “Doanh nhân tr khi nghip dng xây đt nước vi ch đ: Đi mi sáng to”, ngày 08/08, TS. Phm Hng Qut, Cc trưởng Cc Phát trin Th trường và Doanh nghip Khoa hc Công ngh, B Khoa hc Công ngh cho biết, mun khi nghip trước tiên phi có tài chính.

Tuy nhiên, ngoài vic có tài chính, thì các doanh nhân nên biết s dng đng tin, bi, có tin mà không biết s dng cũng s hết. Th hai, cn có người hướng dn đ mình có th khi nghip, sau khi có kinh nghim ri li hướng dn cho người khác, đây gi là h sinh thái. Th ba, các doanh nhân cn phi có trí tu. Tuy nhiên, nếu ch dùng trí tu ca mình, thì ch làm giàu cho bn thân, còn biết dùng trí tu ca người khác, thì s làm giàu cho rt nhiu người.

Mt li khuyên khác được Phó Th tướng Vũ Đc Đam đưa ra ti bui Gp g đi din cng đng doanh nghiệp khởi nghiêp, ngày 12/08/2015 đó là, cng đng doanh nghip khi nghip cn có s kết ni và lan ta. Bên cnh đó, cn tích cc gójp ý cho các chính sách ca Nhà nước mt cách c th và thiết thc t hot đng kinh doanh thc tế, bi, các chính sách này tác đng trc tiếp đến li ích ca công đng doanh nghip.

Ngoài ra, Phó Th tướng cũng cho biết, bên cnh đó s n lc ca chính bn thân các doanh nhân, thì s tr lc ca các cơ quan nhà nước là vô cùng cn thiết. Theo đó, các b, ban, ngành cn tăng cường các gii pháp h tr, ngun vn, cơ chế chính sách… to môi trường thun li thúc đy s hình thành và phát trin các doanh nghiệp khi nghip sáng to./.