“Về công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, đến cuối tháng 9/2022, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã xét duyệt 216 kế hoạch kiểm toán, triển khai 207/231 Đoàn kiểm toán, kết thúc 151 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 219 dự thảo Báo cáo kiểm toán, phát hành 188 Báo cáo kiểm toán…”, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022 của KTNN vừa được tổ chức.

Cũng theo đại diện KTNN, cơ quan này tiếp tục hoàn thiện Báo cáo ý kiến của KTNN về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Báo cáo đánh giá tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; tiếp tục cung cấp tài liệu, Báo cáo kiểm toán cho Ban Nội chính Trung ương và cơ quan cảnh sát điều tra.

Phó Tổng KTNN phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu Vụ Tổng hợp (KTNN) và các đơn vị trực thuộc khi xây dựng phương án kiểm toán không để xảy ra trùng lắp giữa các đơn vị trong Ngành Kiểm toán (nguồn: KTNN)

Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã phát hành 3 Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp; tiếp tục kiểm soát trực tiếp 5 cuộc kiểm toán và kiểm soát 3 cuộc Kiểm toán trưởng; triển khai xây dựng định hướng kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2023.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đại diện KTNN cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán còn hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh danh mục đầu mối kiểm toán; việc xây dựng và ban hành các văn bản theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý chậm…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng KTNN phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Nhấn mạnh cần quan tâm và nâng cao chất lượng kiểm toán, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, ông Tuấn yêu cầu các đơn vị cần tuân thủ đúng Luật KTNN, các luật có liên quan, quy trình, chuẩn mực và thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của KTNN.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thời gian tới, ông Tuấn giao Vụ Tổng hợp và các đơn vị trực thuộc khi xây dựng phương án kiểm toán không để xảy ra trùng lắp giữa các đơn vị trong Ngành.

“Mỗi địa phương, đơn vị chỉ có một Đoàn kiểm toán vào thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ kiểm toán đã được đề ra theo kế hoạch. Các đơn vị kiểm toán tổ chức lực lượng gọn nhẹ, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả cao…”, ông Tuấn lưu ý./.