Tập trung vào quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021 gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo đó, mục tiêu của Chương chình nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng cường phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào thành tích chung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.

Với một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021 gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đó là: (1) Tập trung vào quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, trong đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để phát huy hiệu quả đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm; (2) Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; (3) Quản lý nhà nước về đấu thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đoàn thể, tiếp tục duy trì thường xuyên việc học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư duy trì hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hằng năm tại đơn vị và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát hiện qua công tác kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị phải khẩn trương khắc phục xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Đối với công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải kiên quyết xử lý trách nhiệm về hành chính và công vụ, đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với các sai phạm tại đơn vị theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt thẩm quyền cần khẩn trương báp cáo Lãnh đạo Bộ trực tiếp xử lý hoặc báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được khen thưởng theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng phổ biến nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Đảng, Nhà nước và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ năm 2021; khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí; kiên quyết xử lý và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.