Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Công Thương biên soạn và xuất bản Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam.

Công bố Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022

Sau 6 năm xuất bản, Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam đã trở thành cuốn cẩm nang thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, cung cấp những thông tin chính thống về hoạt động xuất nhập khẩu như: thị trường, mặt hàng, các FTA… giúp doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia… có được nguồn thông tin hữu ích phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 có một số nội dung mới như: thông tin về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030; cập nhật về kết quả thực hiện các các FTA thế hệ mới, tình hình gia nhập Hiệp định CPTPP của một số nền kinh tế, tình hình phê chuẩn Hiệp định CPTPP; một số điểm mới trong triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu.../.