Nhà máy FDI trong KCN  Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Tạp chí in
Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông giới thiệu tổng quan về tình hình xây dựng và phát triển của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 16 KCN được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.536,39 tỷ đồng và 212,53 triệu USD (riêng KCN Phúc Yên với vốn đầu tư được duyệt 1.988,34 tỷ đồng chưa có chủ đầu tư, nên chưa đưa dự án vào theo dõi tại phần thu hút đầu tư dự án trong nước). Tổng diện tích đất quy hoạch của các KCN là 3.093,85 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 2.262,12 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.883,79 ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13 ha.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 09 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

PV: Ông có thể chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN thời gian gần đây?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong năm 2022, Ban Quản lý các KCN đã trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định thành lập KCN Nam Bình Xuyên; hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các KCN: Phúc Yên, Bình Xuyên II (GĐ2) và KCN Đồng Sóc (trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Phúc Yên và KCN Đồng Sóc); trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và KCN Lập Thạch II; rà soát triển khai các thủ tục bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn Tỉnh.

Trong Quý I/2023, Ban đã trình UBND Tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; thực hiện ký quỹ bổ sung để bảo đảm thực hiện dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2; đôn đốc các đơn vị hạ tầng cam kết việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN: Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- KV2; Đồng Sóc; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II; đề nghị Sở Xây dựng xem xét, rà soát kỹ lưỡng vùng ranh giới của KCN Đồng Sóc; Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về việc mở rộng KCN Bình Xuyên; lấy ý kiến về nguồn gốc đất KCN Bình Xuyên - Yên Lạc; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị hạ tầng triển khai việc giao đất xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Trong quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư – đơn vị trực thuộc Ban đã phối hợp với Công ty HĐTC về sửa chữa, cải tạo đường ống thu gom nước thải, đoạn chảy qua sông Mây và hố ga S68, S69 KCN Bá Thiện (Phân khu I) lần 2; tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện - PKII đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Bấm nút khỏi công Dự án KCN
Nghi Lễ bấm nút khỏi công Dự án KCN SHI IP Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Nhiệm vụ tiếp theo của Ban Quản lý trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN là gì, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Sang quý II/2023, Ban Quản lý tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các KCN đã đi vào hoạt động và các KCN mới có quyết định thành lập, nhằm tạo quỹ đất sạch để đầu tư hạ tầng, thu hút dự án đầu tư mới.

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đối với các KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II, Chấn Hưng, Phúc Yên.

Rà soát những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư hạ tầng về năng lực và cam kết triển khai dự án, từ đó có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích KCN.

Rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng trong các KCN. Yêu cầu, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tiếp tục đề xuất cải tạo, nâng cấp, làm mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN đồng bộ với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các khu vệ tinh như: khu dân cư, khu đô thị, khu thiết chế văn hóa, khu nhà ở công nhân…, để người lao động và các nhà đầu tư yên tâm làm việc lâu dài và tiếp tục mở rộng dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

MỘT GÓC KCN BÁ THIỆN 2
Một góc KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc