Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III năm 2022 với 85,0% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý II năm 2022. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tiếp tăng cao gây áp lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Doanh nghiệp lạc quan với xu hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2022 cho thấy: Có 42,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý I/2022; 36,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 21,6% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Chỉ số này thể hiện mức đánh giá lạc quan hơn của doanh nghiệp so với thời điểm quý 1 năm 2021 khi chỉ số tương ứng trong quý này cho thấy có 28,4% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn quý trước; 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 35,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Nhận định về tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2022, có 49,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2022; 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 15,0% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 85,5% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2022; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 84,3% và 82,4%.

Doanh nghiệp lạc quan với xu hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm

Cụ thể về khối lượng sản xuất, có 43,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2022 tăng so với quý I/2022; 35,0% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 21,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Kết quả này cao hơn chỉ số tương ứng của quý I/2022 khi với 30,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng so với quý IV/2021; 34,7% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 35% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý III/2022 so với quý II/2022, có 48,1% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 13,7% số doanh nghiệp dự báo giảm và 38,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 38,9% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý II/2022 cao hơn quý I/2022; 39,0% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 22,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Kết quả này khả quan hơn so với chỉ số tương ứng của quý I/2022 với 26,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng cao hơn quý IV/2021; 39,8% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 33,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm.

Dự kiến xu hướng đơn đặt hàng quý III/2022 so với quý II/2022, có 44,9% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 13,8% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,3% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý II/2022 so với quý I/2022, có 31,0% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,5% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 23,5% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý III/2022 so với quý II/2022, có 38,8% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 14,5% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 46,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định./.