Grab và Uber phi xin phép tt c các cơ quan cnh tranh ca các nước Đông Nam Á

Quyết đnh rút lui ca Uber ti Đông Nam Á đã thúc đy các doanh nghip tăng cường đu tư vào ng dng gi xe công ngh. Đin hình là mi đây, doanh nghip vn ti xe khách Phương Trang đã đu tư 100 triu USD vào ng dng gi xe công ngh Vivu.

Ngày 26/03/2018, Grab Vit Nam chính thc phát đi thông cáo ti người s dng cho biết, đã hoàn tt thương v thâu tóm Uber ti khu vc Đông Nam Á. Theo đó, Grab thu mua toàn b hot đng kết ni di chuyn và giao nhn thc ăn ca Uber ti Đông Nam Á và tích hp các hot đng này vào nn tng di chuyn và công ngh tài chính hàng đu ca Grab.

Uber s gi 27,5% c phn trong Grab. Đng thi vi tha thun này, CEO ca Uber, ông Dara Khosrowshahi, s tham gia vào ban lãnh đo ca Grab.

Trước vn đ này, trong công văn gi GrabTaxi ngày 27/03/2018, Cc Qun lý Cnh tranh yêu cu doanh nghip này cung cp các thông tin cũng như toàn b tài liu liên quan đến vic mua li Uber. Đng thi, phía Gbab cn cung cp đy đ hp đng mà hãng mua li Uber ti khu vc Đông Nam Á.

Công văn ca Cc Qun lý cnh tranh được căn c vào chc năng qun lý nhà nước v cnh tranh ti khon 2, Điu 7, Lut Cnh tranh. Trong đó, B Công Thương có nhim v kim soát hot đng tp trung kinh tế din ra trên th trường.

Cc Qun lý Cnh tranh yêu cu phía Grab gi toàn b tài liu cũng như hp đng mua bán vi Uber trước ngày 03/04/2018.

Dn ngun tin ca Báo đin t Dân trí, tuy nhiên, đến hết ngày 03/04/2018, đi din Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng chưa nhn được báo cáo. Theo đó, phía Grab xin lùi thi hn np tài liu này ti ngày 06/04/2018.

Grab thông báo tới người sử dụng đã hoàn tất thương vụ mua bán Uber

Theo quy đnh ca Lut Cnh tranh năm 2017, nhng trường hp mua bán - sáp nhp (M&A) mà có nh hưởng ln đến mc đ cnh tranh ca th trường s b hn chế. Trong trường hp Grab mua li Uber ti Đông Nam Á, thì theo quy đnh, Grab - Uber phi gi thông báo đến cơ quan cnh tranh v v mua bán đ cơ quan này xem xét v nh hưởng mc đ cnh tranh trước và sau khi mua bán.

Nếu Cc Qun lý cnh tranh thy không nh hưởng đến cnh tranh hoc nh hưởng không đáng k hoc nh hưởng đáng k nhưng rơi vào mt s trường hp min tr, thì thương v mi được phép tiến hành.

Và đ hoàn thành thương v th trường Đông Nam Á, Grab và Uber phi xin phép tt c các cơ quan cnh tranh ca tt c các nước Đông Nam Á mà có quy đnh này.

Theo Điu 22 ca Lut Cnh tranh, trong thi hn 45 ngày làm vic, k t ngày tiếp nhn h sơ đy đ, cơ quan qun lý cnh tranh có trách nhim tr li bng văn bn cho doanh nghip np h sơ v vic có thuc trường hp b cm hay không, lý do cm phi nêu rõ.

Trong trường hp giao dch mua bán, sáp nhp vi phm Lut Cnh tranh, hu qu pháp lý khá nghiêm trng, mc tin pht ti đa lên ti 10%tng doanh thu ca các doanh nghip vi phm trong năm tài chính trước năm thc hin hành vi tp trung kinh tế vi phm.

Trong mt s trường hp, bên cnh vic pht tin, cơ quan qun lý cnh tranh vn có th áp dng các bin pháp pht b sung hoc khc phc hu qu khác, như: thu hi giy chng nhn đăng ký kinh doanh đã cp cho doanh nghip, hoc buc chia, tách doanh nghip đã sáp nhp, hp nht; buc bán li phn doanh nghip đã mua...

nh hưởng ra sao ti th trường vn ti ng dng hp đng đin t?

Bên l bui Hp báo Thường kỳ Chính ph tháng 03/2018, chia s vi phóng viên Dân trí v vic Grab mua li Uber đang khiến th trường xe hp đng đin t cc kỳ xáo đng, hàng nghìn lái xe Uber hoang mang, Th trưởng B Công Thương, Đ Thng Hi cho biết: Mc dù Grab và Uber thc hin vic mua - bán nước ngoài, nhưng hot đng ti Vit Nam đã chuyn đi hoàn toàn, B Công Thương đang yêu cu Grab và Uber báo cáo.

Th trưởng Hi cho biết: Theo quy đnh, văn phòng nước ngoài nhưng phi chu s điu chnh ca pháp lut Vit Nam. Còn nếu mt hãng, doanh nghip mua 50% th phn, theo pháp lut Vit Nam điu này không được phép. B Công Thương đang ch báo cáo.

"Sau khi nhn được báo cáo ca Grab, B Công Thương s có cơ s đánh giá quá trình mua bán này mc đ nào, có vi phm quy đnh ca Lut Cnh tranh hay không? Vic mua bán có được phép hay không?", Th trướng B Công Thương nói.

Th trưởng Đ Thng Hi cũng nhn mnh, dù vic mua - bán ca Grab và Uber như thế nào thì các bên cũng phi đm bo quyn li cho lái xe

Ti bui hp báo quý 1 ca B Giao thông Vn ti vào ngày 29/03/2018, liên quan đến vic Grab mua li Uber, có nhiu ý kiến loi hình gi xe công ngh ca Grab s đc quyn vì mt đi tính cnh tranh, Th trưởng Nguyn Ngc Đông cho rng, vic này đúng mt phn vì gim s canh tranh khi ch còn li mt hãng.

Tuy nhiên, theo ông, ch 1 năm qua đã có thêm hàng chc đơn v trong nước s dng phn mm đ kết ni kinh doanh vn ti. Vì thế, vic cnh tranh ca hai đơn v Uber, Grab không còn, nhưng cnh tranh vi đơn v cung cp công ngh trong nước vn còn.

Cũng theo Th trưởng, vic sáp nhp gia 2 hãng này vi nhau là hot đng ca DN, chiếu theo Lut Doanh nghip năm 2014 trong quy đnh ca Vit Nam và thế gii đu có th thc hin.

Khi được hi, B Giao thông Vn ti qun lý Uber, Grab như thế nào, Th trưởng cho hay, quan đim ca B là qun lý đơn v vn ti s dng ng dng. D tho ngh đnh 86 sa đi ti đây, B đã đưa điu khon qun lý loi hình vn ti s dng vào qun lý.

“B Giao thông Vn ti không n đnh s lượng xe nhưng qun lý v cơ chế giá. Thc tế, Vit Nam chưa làm được vn đ này”, li Th trưởng.

Liên quan đến vic lái xe “kêu cu” vì Uber sau khi sát nhp thì quyn li ca tài xế khó đm bo, Th trưởng thng thn, B Giao thông Vn ti sn sàng tiếp xúc và giao V Vn ti gii đáp các thc mc.

Tuy nhiên, ch xe khi đu tư xe kinh doanh chưa xem xét cht ch đ đm bo tính pháp lý nên khó tránh ri ro. Trong khi Nhà nước không th làm thay ch xe được.

Ông Trn Bo Ngc, V trưởng V Vn ti (B Giao thông Vn ti) cho rng, v mt qun lý nhà nước đi vi Uber và Grab, hin các b, ngành đu thc hin đy đ các quy đnh liên quan. Vic gii quyết cnh tranh hay đc quyn được thc hin theo lut Cnh tranh ca B Công Thương.

V vic xe ôm công ngh Uber, Grab hin nay chưa được qun lý, ông Ngc cho biết, theo quy đnh, B Giao thông Vn ti giao cho UBND cp tnh qun lý.

B s theo dõi và thi gian ti s đánh giá tng kết sa đi Lut Giao thông đường b năm 2018 v qun lý xe 2 bánh ca đa phương đ t đó tham mưu Chính ph đưa ra các điu kin kinh doanh đm bo thun li cho người dân, an toàn hành khách.

Th trưởng Đông thông tin thêm, thi gian ti, B Giao thông Vn ti s nghiên cu đ c th hóa trong các văn bn quy phm pháp lut đ qun lý loi hình xe 2 bánh chy ng dng công ngh đm bo an toàn cho hành khách, doanh nghip và lái xe.

Đng góc đ chuyên gia, ông Nguyn Minh Đc (Ban Pháp chế - Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam - VCCI) cho rng, nếu xét góc đ pháp lý v mua bán - cnh tranh, thương v này có du hiu vi phm Lut Cnh tranh.

Theo chuyên gia Nguyn Minh Đc, Lut Cnh tranh yêu cu nhng trường hp mua bán - sáp nhp (M&A) mà có nh hưởng ln đến mc đ cnh tranh ca th trường s b hn chế. Trong trường hp Grab mua li Uber ti Đông Nam Á, thì theo quy đnh, Grab - Uber phi gi thông báo đến cơ quan cnh tranh v v mua bán đ cơ quan này xem xét v nh hưởng mc đ cnh tranh trước và sau khi mua bán.

Nếu Cc Qun lý cnh tranh thy không nh hưởng đến cnh tranh hoc nh hưởng không đáng k hoc nh hưởng đáng k nhưng rơi vào mt s trường hp min tr, thì thương v mi được phép tiến hành.

Và đ hoàn thành thương v th trường Đông Nam Á, Grab và Uber phi xin phép tt c các cơ quan cnh tranh ca tt c các nước Đông Nam Á mà có quy đnh này./.

Tham kho t các ngun:

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/grab-thau-tom-uber-bo-cong-thuong-doi-het-han-se-xu-ly-vu-viec-20180402195914588.htm

http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/sap-nhap-uber-voi-grab-co-dau-hieu-vi-pham-luat-canh-tranh-223174.html

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/grab-thau-tom-uber-thu-truong-giao-thong-noi-gi-438704.html