Theo Bộ Công an, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Chính phủ quyết nghị đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp:

Thứ nhất, việc xử lý là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác. Bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu, bên thứ ba… có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

Thứ hai, việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

Thứ ba, việc xử lý là cần thiết vì yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật khác.

Thứ tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

Thứ năm, dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật.

Hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ thông qua
Bộ Công an thúc đẩy tiến độ ứng dụng dữ liệu dân cư để mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân

Chính phủ quyết nghị thông qua nội dung dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định theo quy định. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong một diễn biến có liên quan, tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) gần đây, liên quan đến việc thúc đẩy tiến độ ứng dụng dữ liệu dân cư để mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chức năng sớm xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý phục vụ thực hiện Đề án, mà trọng tâm là trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định về định danh và xác thực điện tử, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện Đề án…/.