Ngày 17/06/2016, Cc Xúc tiến Thương mi, B Công Thương t chc hi tho “H tr doanh nghip xut nhp khu trong hi nhp TPP”.

Phát biu ti Hi tho, TS. Lê Xuân Sang, Phó Vin trưởng Vin Kinh tế Vit Nam cho biết, hin nay, Vit Nam đang có thng dư thương mi vi 11 nước thành viên TPP, t 4 t USD năm 2009 lên 26 t năm 2015. Giai đon 2007-2014, xut khu ni khi tăng t 25 t USD lên 56,5 t USD. Đc bit, cơ cu hàng xut khu đã có ci thin, đó là hàng thô, sơ chế xut khu đã gim t 51% năm 2007 xung còn 23% năm 2014.

Hai th trường xut khu ln nht ca Vit Nam trong TPP đó là Hoa Kỳ và Nht Bn. Đi vi Hoa Kỳ, Vit Nam luôn xut siêu sang nước này, các mt hàng tăng mnh trong nhng năm gn đây bao gm: dt may, giày dép, đ g và hi sn. Còn đi vi Nht Bn, Vit Nam cũng phn ln xut siêu sang nước này (tr năm 2009, 2010, 2015), các mt hàng xut khu n đnh là: dt may, hi sn, g và đ g; ngược li các mt hàng nhp khu n đnh là máy móc, thiết b, ph tùng st thép các loi, cht do.

Vi tim năng đó, theo TS. Lê Xuân Sang, khi TPP có hiu lc s m ra cơ hi ln hơn cho doanh nghip Vit Nam. C th: (1) Cơ hi m rng, đa dng hóa th trường xut nhp khu cho Vit Nam, trong đó nhóm doanh nghip có cơ hi tăng xut nhp khu là dt may, da giày, thy sn, đ g... (2) Gim chi phí, tăng li nhun t vic ct b thuế quan; (3) Cơ hi phát trin doanh nghip công nghip h tr, nâng cao giá tr gia tăng, tham gia sâu hơn vào chui giá tr, mng lưới sn xut...(3) Doanh nghip nh và va có cơ hi phát trin, m rng th trường xut nhp khu, tiếp cn thông tin... (4) Doanh nghip có điu kin hơn trong vic thc thi trách nhim xã hi, ci thin quan h lao đng và các khía cnh xã hi khác...

Tuy nhiên, cơ hi luôn đi kèm vi thách thc đó là: năng lc cnh tranh ca doanh nghip thp; năng lc kim soát bn vng và x lý các hàng rào k thut thương mi, bn quyn s hu trí tu còn yếu kém; kh năng đàm phán, x lý các vn đ ny sinh liên quan ti lao đng, tin lương, quyn công đoàn...

Vì vy, theo ông TS. Lê Xuân Sang, đ giúp doanh nghip hi nhp TPP, Nhà nước cn tiếp tc h tr các doanh nghip yếu thế, như: doanh nghip nh và va, doanh nghip công nghip h tr... Bên cnh đó, cn đy mnh và nâng cao năng lc, hiu qu ca hot đng xúc tiến thương mi, đu tư đ tăng kh năng tiếp cn th trường các nước thành viên TPP. Xây dng và hoàn thin các mô hình/công c kết ni doanh nghip, đa phương thông qua ci cách các th chế phát trin vườn ương doanh nghip khoa hc - công ngh, cm liên kết ngành. Ngoài ra, cũng cn nâng cao vai trò ca các hip hi trong vic giúp các doanh nghip chia s kinh nghim, k năng, thông tin...

Toàn cảnh Hội thảo

Còn theo ông Vương Đc Anh, Cc Xut nhp khu, B Công Thương cho biết, trong đàm phán hip đnh thương mi t do, nht là TPP, quy tc xut x và mc đ m ca th trường (mc đ và thi gian ct gim thuế) luôn có mi quan h cht ch vi nhau. Điu này đng nghĩa vi vic TPP m ra nhiu cơ hi v thuế quan cho Vit Nam, thì các quy tc xut x ca TPP cũng li “tht cht” hơn.

Chính vì vy, ông Anh lưu ý các doanh nghip phi tìm hiu tht k các quy đnh xut x trong TPP, t đó có bin pháp phù hp nht đáp ng các quy tc này, đ hàng hóa ca doanh nghip Vit Nam “vươn xa”.

Cũng đưa ra li khuyên cho các doanh nghip, ông Jeff McLean, Tng giám đc Tp đoàn UPS Vit Nam cho rng, vi nhng yếu kém ni ti, doanh nghip Vit Nam khó có th t mình làm tt c mi vic. Do đó, đ hi nhp TPP thành công, doanh nghip cn phi nghiên cu thuê ngoài các dch v h tr phát trin, như: tư vn thương mi, đào to, h tr k thut, cung cp thông tin, chuyn giao công ngh, marketing, thiết kế bao bì, dch v tin hc.../.