Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 8.000, tăng 111,2% về số lượng so với tháng 9; xuất siêu 1,1 tỷ USD; thu hút FDI đạt 23,74 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,45 tỷ USD; CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước...

Kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2021: Bức tranh dần tươi sáng trở lại
Nguồn: Tổng cục Thống kê