Thy sn, dt may, da giày, đ g, thép… b bt li nhiu nht

Theo Lut Ci cách thuế ca Hoa Kỳ, thuế thu nhp ca doanh nghip Hoa Kỳ gim t 35% xung 21%. Li nhun ca các công ty Hoa Kỳ thu được t hot đng kinh doanh nước ngoài phn ln s không b đánh thuế hoc đánh cao nht mc 10,5%.

Ngoài ra, Hoa Kỳ còn áp dng chính sách gim nhp siêu, bo h hàng trong nước, áp thuế chng bán phá giá cao vi hàng hóa nhp khu vào Hoa Kỳ…

Chính sách thuế mi ca Hoa Kỳ được nhiu chuyên gia ch ra là gây nh hưởng nhiu nht đến Trung Quc. Thc tế Hoa Kỳ đã áp thuế chng bán phá giá nhiu mt hàng nhp khu t Trung Quc, nhưng hàng Vit Nam xut khu sang Hoa Kỳ cũng b v lây.

Phân tích sâu hơn v vn đ này, dn li TS. Nguyn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế trên Báo đin t Pháp lut cho rng, điu đáng lo ngi nht là các sn phm ca Vit Nam xut khu sang Hoa Kỳ, nht là các sn phm có hàm lượng nguyên liu, linh kin nhp khu t Trung Quc có nguy cơ cao b Hoa Kỳ áp dng thuế chng bán phá giá. Trong đó, nhng mt hàng có sn lượng ln kim ngch xut khu vào Hoa Kỳ ln, như: thy sn, dt may, da giày, đ g, thép… b tác đng nhiu nht.

TS. Nguyn Trí Hiếu nhn đnh, có th nói chính sách ca Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump là khá “khó chu” và khó đoán. Xu hướng vn là “siết” hàng hóa nhp khu, ưu tiên chính sách “nước Hoa Kỳ trước tiên” trong đó tp trung cho doanh nghip sn xut trong nước, hn chế ti đa nhp khu, tăng cường xut khu... Và như vy, s có mt s chính sách mi kèm theo cho công cuc ci cách thuế, gây bt li cho các quc gia xut khu hàng sang Hoa Kỳ.

Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi trước Luật Cải cách thuế của Hoa Kỳ

Dn li ông Trương Đình Hòe, Tng Thư ký Hip hi Chế biến và Xut khu Thy sn Vit Nam (VASEP) trên Báo đin t Hi quan cho biết, hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ liên tc áp dng bin pháp chng bán phá giá đi vi thy sn Vit Nam. Đây là hình thc rào cn mang tính cht bo h ca Hoa Kỳ vi sn xut trong nước. Các doanh nghip thy sn vn phi n lc tng năm, có bin pháp đi phó, vượt qua rào cn đ tiếp tc xut khu.

Theo tinh thn Lut Ci cách thuế ca Hoa Kỳ, khi các ưu đãi nhm thúc đy doanh nghip sn xut, bo h hàng trong nước ngày càng gia tăng, đương nhiên ngành thy sn s phi đi mt thêm khó khăn nht đnh. Có th nói là, xut khu thy sn sang Hoa Kỳ khó chng khó.

Bên cnh thy sn, thép cũng là ngành hàng đang trong cnh cht vt bi nhng chính sách kht khe bo h hàng trong nước ca Hoa Kỳ.

C th, mi đây, Hoa Kỳ đã áp thuế chng bán phá giá và chng tr cp đi vi sn phm tôn m và thép cán ngui nhp khu t Vit Nam do có ngun gc t Trung Quc. Sn phm tôn m phi chu mc thuế chng bán phá giá và chng tr cp ln lượt là 199,43% và 39,05%. Trong khi đó, thép cán ngui phi chu 2 loi thuế trên mc ln lượt là 256,79% và 256,44%.

Theo B Thương mi Hoa Kỳ, nhng nhà xut khu ca Vit Nam s không phi np thuế chng bán phá giá và tr cp nếu chng minh được thép xut khu vào Hoa Kỳ được sn xut ti Vit Nam hoc mt nước th 3 mà không phi ngun gc không phi t Trung Quc.

Liên quan ti vic áp thuế nêu trên tác đng ti mt hàng thép, dn li ông Nguyn Văn Sưa, Phó Ch tch Hip hi Thép Vit Nam trên Báo đin t Dân trí cho biết, có th nói, thép Vit Nam đang phi chu “oan” t thép Trung Quc. Kết lun t phía Hoa Kỳ còn thiếu cơ s và Hip hi Thép Vit Nam đã gi kiến ngh lên các b, ngành liên quan, thm chí d đnh s khi kin ra WTO nếu Hoa Kỳ không thay đi quyết đnh.

Tác động không nhỏ tới kinh tế Việt Nam về lâu dài

Liên quan đến vn đ này, Văn phòng Chính ph va có công văn truyn đt ý kiến ca Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ch đo các b, ngành nghiên cu, đánh giá tác động ca Lut Ci cách thuế mi ca Hoa Kỳ đi vi Vit Nam. Đc bit, Th tướng yêu cu các b rà soát các sn phm ca Vit Nam xut khu sang Hoa Kỳ, nht là các sn phm có hàm lượng nguyên liu, linh kin nhp khu t Trung Quc đ có cnh báo, khuyến ngh các doanh nghip khi Hoa Kỳ áp dng thuế chng bán phá giá đi vi sn phm này.

C th, Th tướng đã giao B Công Thương ch trì, phi hp vi các b, ngành liên quan theo dõi phn ng chính sách ca các nước trên thế gii khi Hoa Kỳ thc hin Lut ci cách thuế mi, đánh giá tác đng đến Vit Nam đ kp thi có phn ng thích hp.

"Cn rà soát các sn phm ca Vit Nam xut khu sang Hoa Kỳ, nht là các sn phm có hàm lượng nguyên liu, linh kin nhp khu t Trung Quc đ có cnh báo, khuyến ngh các doanh nghip khi Hoa Kỳ áp dng thuế chng bán phá giá đi vi sn phm này", Th tướng yêu cu.

Ngoài ra, Th tướng cũng đã giao B Tài chính ch trì phi hp phi hp vi B Kế hoch và Đu tư nghiên cu các vn đ T Tư vn kinh tế ca Th tướng khuyến ngh v thuế và đu tư, báo cáo Th tướng Chính ph trước ngày 01/03/2018.

Theo t tư vn ca Th tướng, chính sách thuế ca Hoa Kỳ trước mt có th chưa nh hưởng nhiu, nhưng v lâu dài thì tác đng không nh vi Vit Nam.

"Bi mt khi các nn kinh tế khác áp dng bin pháp phòng v, như: điu chnh chính sách t giá, kim soát ngoi t s gây nh hưởng đến dòng vn đu tư quc tế, qua đó tác đng đến Vit Nam, đc bit gây nh hưởng ti t giá…", T tư vn đưa ra cnh báo.

Thay đi cách làm đ thích nghi

Dù đi mt vi không ít khó khăn khi Hoa Kỳ thay đi chính sách thuế, nhưng cơ hi t th trường này vn không ít.

TS. Nguyn Trí Hiếu nhìn nhn, nhng mt hàng xut siêu sang Hoa Kỳ vn có thế mnh v cnh tranh, nếu biết tn dng cơ hi s chinh phc th trường Hoa Kỳ.

Chng hn hàng may mc Vit Nam nếu b đánh thuế nng thêm thì may mc ca Hoa Kỳ cũng khó mà r hơn đ các công ty Hoa Kỳ có đng lc tham gia vào sn xut thay thế. Ngược li, nhân công giá r, lao đng lành ngh… s giúp các ngành, như: dt may, da giày, đin t ca Vit Nam có ưu thế hơn các đi th đến t nước ngoài đ thâm nhp sâu thêm vào Hoa Kỳ.

Chuyên gia kinh tế Nguyn Trí Hiếu cho rng, Vit Nam phi phát trin tt ngành công nghip h tr cung cp nguyên ph liu cht lượng đy đ cho các ngành xut khu thì hàng Vit chc chn được th trường Hoa Kỳ đón nhn mà không lo rào cn k thut, thuế. Vit Nam hoàn toàn có th thay thế Trung Quc thành nước sn xut hàng đin t, đin lnh cung cp cho th trường Hoa Kỳ.

Hay ví d đi vi xut khu nông sn, thi gian qua, dù Hoa Kỳ là th trường “khó tính”, song rt nhiu mt hàng trái cây ca Vit Nam cũng đã xâm nhp được. Ngay cui tháng 12/2017, lô vú sa đu tiên xut khu sang Hoa Kỳ, đánh du Vit Nam là nước đu tiên xut khu được vú sa vào th trường này. Đim mu cht d thy là, tt c lô hàng như trái cây xut khu sang Hoa Kỳ đu đt các điu kin k thut và minh bch v ngun gc, xut x như mã s vùng trng, mã s cơ s đóng gói, mã s nhà máy x lý chiếu x

Xem xét k câu chuyn xut khu hàng hóa vào Hoa Kỳ, nhiu chuyên gia còn khá lc quan khi nhn đnh rng, thi đim khó khăn cũng chính là lúc không ít cơ hi m ra nếu doanh nghip Vit Nam biết tn dng tt. Hoa Kỳ tuy bo v sn xut ni đa, song sn xut Hoa Kỳ không đ đ cung cp cho toàn b quc gia. Vì vy, các doanh nghip Vit quan tâm th trường có th thành lp doanh nghip ti Hoa Kỳ, thâm nhp th trường mt cách bài bn.

Dn li chuyên gia Lê Đăng Doanh trên Báo đin t Thanh niên cho rng, Vit Nam cn chun b nhng mt hàng thay thế nếu b áp thuế cho mt s mt hàng đang chiếm kim ngch xut khu ln vào th trường này.

TS. Doanh cho rng, Hoa Kỳ chiếm 22% kim ngch xut khu Vit Nam ra nước ngoài. Thế nên, nếu vic áp thuế ca Hoa Kỳ tiếp tc m rng, xut khu ca Vit Nam s b nh hưởng ln, s gim là điu chc chn. Vic x lý tranh chp thương mi, nếu có, không phi din ra ngày mt ngày hai, hiu qu hay không thì cũng nh hưởng đến xut khu ca doah nghip trong nước. Thế nên, ch đng đi phó bng m rng th trường, m rng mt hàng xut khu có thương hiu là cn thiết./.

Tham kho t các ngun:

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/luat-cai-cach-thue-moi-cua-hoa-ky-lau-dai-se-anh-huong-khong-nho-toi-vn-20180129175945127.htm

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cai-cach-thue-cua-Hoa-Ky-tac-dong-ra-sao-toi-hang-Viet.aspx

http://plo.vn/kinh-te/my-giam-thue-siet-nhap-khau-vn-bi-anh-huong-sao-754599.html

https://thanhnien.vn/kinh-doanh/can-chinh-sach-xuat-khau-moi-cho-thi-truong-my-929557.html