Một đóng góp về văn hóa thặng dư sinh thái

Hình ảnh tác phẩm trưng bày [3]

Trong ngày ra mắt giới thiệu sách, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có bài viết chi tiết về ý nghĩa, giá trị nhận thức cũng như hành động mà tác phẩm mang đến, được đăng trên tạp chí Tuyên Giáo [3].

Trong cuốn sách, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR, ĐH Phenikaa rất vui mừng đã đóng góp vào phát triển quan điểm hướng tới văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mối quan tâm tới môi trường và sinh thái đang trở nên trọng tâm [4].

Một đóng góp về văn hóa thặng dư sinh thái

Bài của ISR đóng góp về quan điểm văn hóa thặng dư sinh thái

Hướng nghiên cứu môi trường, sinh thái trong thời kỳ các vấn đề biến đổi khí hậu, khủng hoảng môi trường trầm trọng hơn, đã được Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR), Trường ĐH Phenikaa triển khai từ 2019. Cao điểm triển khai là chuỗi bài sinh thái môi trường trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo từ tháng 9-2023. Sự kiện ra mắt cuốn sách của Tổng bí thư là một niềm vui đối với Trung tâm ISR nói chung, cũng như các cán bộ nghiên cứu trực tiếp cho đề tài, nói riêng.

References

[1] Nguyễn Phú Trọng. (2024). Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, Việt Nam. https://sachquocgia.vn/ebook-free/12938/0/1

[2] Nhật Minh. (2024). Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. https://tuyengiao.vn/ra-mat-cuon-sach-xay-dung-va-phat-trien-nen-van-hoa-viet-nam-tien-tien-dam-da-ban-sac-dan-toc-cua-tong-bi-154883

[3] Nguyễn Trọng Nghĩa. (2024). Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam. https://tuyengiao.vn/cuon-sach-cua-tu-duy-tam-nhin-va-su-tam-huyet-voi-su-nghiep-xay-dung-va-phat-trien-nen-van-hoa-con-nguoi-viet-154860

[4] Vương Quân Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn, & Nguyễn Minh Hoàng. (2024). Từ luận đề văn hóa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới. In: Nguyễn Phú Trọng. (Ed.). Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (pp. 876-880). NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, Việt Nam. https://sachquocgia.vn/ebook-free/12938/0/1