Trong đó, vốn nhà nước trung ương 208,6 tỷ đồng; vốn nhà nước địa phương 5.455,3 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước 10.937,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4.236,1 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng giải pháp quan tâm và giải quyết ngay các khó khăn cho doanh nghiệp đang đầu tư tại Tỉnh. Đồng thời, làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư.

Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) được chỉ đạo triển khai tích cực. Luật Đầu tư 2014 đã giảm thiểu đáng kể những thủ tục, giấy tờ cho nhà đầu tư, minh bạch hóa các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (Giấy chứng nhận đầu tư chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 51% và chỉ điều chỉnh các dự án đầu tư, còn việc thành lập doanh nghiệp sẽ do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh).

Kết quả thu hút đầu tư năm 2015, Tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 44 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.138,2 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với tổng số vốn tăng 333,25 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 9.417,77 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn cho 02 dự án với tổng số vốn giảm: 30,29 tỷ đồng, chấm dứt hoạt động 14 dự án với tổng số vốn. Lũy kế đến 20/12/2015 toàn tỉnh có 601 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 44.023,61 tỷ VND.

Bên cạnh đó, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 267,48 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 26 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 197,15 triệu USD. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 464,63 triệu USD. Giảm vốn 01 lượt dự án với số vốn giảm 0,19 triệu USD. Chấm dứt hoạt động 07 dự án với tổng số vốn đầu tư 303,41 triệu USD. Lũy kế đến 20/12/2015 toàn tỉnh có 205 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.252,31 triệu USD.

Đến hết năm 2015, Tỉnh đã triển khai các thủ tục vận động 4 dự án ODA gồm: Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, trong đó vốn ODA là 150 triệu USD và vốn đối ứng 70 triệu USD; Dự án phát triển đô thị loại II – thành phố xanh Vĩnh Yên với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, trong đó vốn ODA là 102 triệu USD và vốn đối ứng là 43 triệu USD; Dự án Cầu Đầm Vạc với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, trong đó vốn ODA 25 triệu USD và vốn đối ứng 5 triệu USD; Dự án Bệnh viện sản nhi và Trung tâm ung bướu.

Hiện nay trên địa bàn Tỉnh đang triển khai thực hiện 04 dự án sử dụng vốn ODA gồm: Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh phía Bắc, dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát sinh chương trình khí sinh học. Cho đến nay, các dự án đã giải ngân đạt trên 590 tỷ đồng.

Năm 2015, Vĩnh Phúc đã tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Tỉnh bố trí 1.050 tỷ đồng để quyết toán cho 7 công trình và triển khai xây dựng 18 công trình trọng điểm, đây là số vốn bố trí cao nhất cho các dự án trọng điểm trong 5 năm qua. Tổng giá trị ngành xây dựng năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 8,26%; theo giá so sánh đạt 6.680 tỷ đồng, tăng 5,10% so với năm 2014./