Báo cáo ti Hi ngh, B trưởng Nguyn Xuân Cường cho biết, trong năm 2016, thiên tai xy ra liên tiếp t đu năm đến cui năm trên khp các vùng min trong c nước. Thiên tai din ra vi cường đ ln, phm vi rng, đng thi th hin tính cc đoan, bt thường. C th như: rét hi, băng giá các tnh Bc b và hn hán, xâm nhp mn các tnh Đng bng sông Cu Long; hn hán ti Nam Trung b, Tây Nguyên. 10 cơn bão và áp thp nhit đi đi vào Bin Đông, trong đó có 6 cơn bão, áp thp nhit đi tác đng trc tiếp đến đt lin đã gây mưa lũ đc bit ln, bt thường và kéo dài trên toàn b khu vc min Trung. St l b sông, b bin xy ra nhiu nơi; dông, lc, sét xy ra vi gió git rt mnh các vùng min trên c nước.

Tng hp t các đa phương, thiên tai trong năm 2016 đã làm 264 người chết và mt tích (trong đó: 215 người chết do lũ, lũ quét, st l đt; 04 người do bão; 45 người chết do lc, sét, mưa đá, 431 người b thương); 5.431 nhà b đ, sp, trôi; 364.997 nhà b ngp, hư hi, tc mái; 828.661ha din tích lúa và hoa màu b thit hi. Hàng triu mét khi đt đá giao thông, thy li b st l, bi lp; 115 km đê - kè, 938 kênh mương, 122km b sông, b bin b st l…Tng thit hi v kinh tế khong 39.726 t đng. Thit hi do thiên tai gây ra đã làm sn xut b đình tr, sc khe cng đng dân cư vùng thiên tai b nh hưởng nghiêm trng.

Phát biu ch đo Hi ngh, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc cho rng trong bi cnh thiên tai nng n năm 2016 (làm chết 264 người, b thương gn 1.000 người, mt đi khong 1% GDP), các b, ngành, đa phương, cơ quan phòng chng thiên tai đã ch đo quyết lit, kp thi, trách nhim, “chúng ta không đ người dân nào đói cơm, lt mui, màn tri chiếu đt, đt ba xy ra trên các vùng min ca T quc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuy nhiên, còn nhiu mt tn ti, bt cp cn rút kinh nghim sâu sc đ làm tt hơn thi gian ti, như: nhiu nơi còn ch quan, chưa nhn thc tt v công tác này. Lut Phòng chng thiên tai có hiu lc t năm 2014 nhưng đến nay vn chưa xây dng xong kế hoch phòng chng thiên tai cp quc gia.

Cho rng công tác qun lý nhà nước còn nhiu bt cp phi rà soát, sa đi ngay, Th tướng nêu ra mt s ví d c th. Vi mt s công trình thy đin, giao thông, khu dân cư…, thiếu kim tra, giám sát t khâu lp quy hoch, chưa quan tâm vic phòng nga các tác đng ca thiên tai, làm gia tăng ri ro thiên tai trong khu vc.

Bên cnh đó, h cha nước bên cnh phc v thy đin, thy li thì phi phc v chng lũ, chng hn. “Không th đ tình trng x lũ làm tăng ngp cho dân vùng h lưu ri li tr li là x đúng quy trình”, Th tướng nêu rõ. “Vy cái quy trình đó là sai, không th chp nhn được”. Xây h cha nước nhưng khi hn thì h li cn kit, thiếu nước chng hn, như vy là quy trình điu tiết h sai.

Ngoài ra, thành ph ngay cnh bin nhưng li không thoát được lũ ra bin, mà còn b lt nhiu ngày do không tiêu thoát được. Như vy qun lý xây dng không quy hoch hoc quy hoch xây dng sai vì không tính đến đường thoát lũ.

Mt vn đ khác là qu phòng chng thiên tai do cp xã, phường thu nhưng li np hết v tnh, thành ph, sau đó phường, xã li phi đi xin như thi bao cp. Như vy, to cơ chế xin-cho trong khi cp xã phi làm rt nhiu vic v phòng chng thiên tai theo Lut Phòng chng thiên tai. “Sao không giao quyn ch đng hơn cho cp xã?”, Th tướng đt vn đ.

Th tướng cũng đc bit lưu ý các đa phương và B Nông nghip và Phát trin nông thôn v tình trng vi phm quy đnh pháp lut v đê điu, phòng chng thiên tai còn khá ph biến, chm được khc phc. “Ni cm là nn cát tc, khai thác trái phép trên các dòng sông, ln chiếm lòng, b sông, kênh rch, làm st l đê, kè, cn tr, suy gim kh năng thoát lũ, tăng nguy cơ, ri ro thiên tai”, Th tướng nói.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ phòng chng thiên tai có hiu qu, Th tướng yêu cu thi gian ti cn tiếp tc hoàn thin cơ chế, chính sách, h thng văn bn pháp lý v phòng chng thiên tai. H thng đó cn có s tương thích vi h thng pháp lut Vit Nam, vi cam kết quc tế v phòng chng thiên tai, đc bit phù hp vi khung hành đng Sendai, Tuyên b ASEAN v ng phó thiên tai và Hi ngh Paris 2015 v biến đi khí hu (COP 21), phù hp vi hoàn cnh hi nhp hin nay. Xây dng cơ chế qun lý, s dng Qu phòng chng thiên tai theo hướng cp xã được trích li mt phn sau khi thu đ ch đng trong hot đng phòng chng thiên tai.

Hoàn thin Chiến lược quc gia phòng chng, gim nh thiên tai và Kế hoch phòng chng thiên tai cp quc gia trên cơ s cp nht kch bn biến đi khí hu và tình hình thiên tai 2016.

“Rà soát, xây dng phương án, nhim v ng phó thiên tai và tìm kiếm cu nn ca b, ngành, đa phương năm 2017 sát vi thc tin tình hình, trong đó phát huy tt vai trò, chc năng thường trc công tác tìm kiếm cu nn ca cơ quan quân s các cp. Ban Ch đo Trung ương v phòng chng thiên tai tiếp thu ý kiến các cơ quan đa phương đ sm hoàn thin phương án ng phó vi siêu bão, báo cáo Th tướng Chính ph” Th tướng nhn mnh.

Đng thi, tiếp tc nâng cao năng lc, trong đó có năng lc phòng nga, sc chng chu trước thiên tai và kh năng thích ng biến đi khí hu, nước bin dâng, các hình thái thiên tai cc đoan khác. Tiếp tc tăng cường nâng cao năng lc, cơ s vt cht, trang thiết b cho lc lượng làm công tác tham mưu, h tr ra quyết đnh cho Ban Ch đo, ch huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cu nn các cp theo hướng hin đi, chuyên nghip, ch đng, hiu qu.

Th tướng cũng yêu cu áp dng tiến b khoa hc công ngh vào PCTT, qun lý ri ro thiên tai da vào xây dng bn đ s các loi t l thích hp theo tng vùng min, đa phương; qun lý ri ro thiên tai thông qua ng dng các phn mm chuyên dùng, thông qua ng dng tin hc, các nhà mng đ truyn tin, nhn tin, đào to t xa, giao ban trc tuyến…

“Hi Ch thp Đ, các đoàn th chính tr-xã hi sn sàng huy đng, h tr cho người dân vùng thiên tai vi tinh thn không đ người dân gp khó khăn, thiếu đói, bnh tt khi thiên tai, lũ lt, ha hon xy ra” Th tướng nhn mnh thêm./.