Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong phạm vi cả nước năm 2016.

Cụ thể, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2016 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) được Thủ tướng phê duyệt là 272.916 biên chế.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 110.559 biên chế.

Còn số biên chế tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 160.272.

Số biên chế tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.085; biên chế công chức dự phòng 1.000 biên chế.

Thủ tướng cũng phê duyệt tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016 là 686 biên chế.

Như vậy, so với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Dự kiến, với việc điều chỉnh lương cơ sở sẽ được thực hiện từ ngày 1/5/2016, với mức tăng là 5%, tương đương tăng từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng (60.000 đồng). Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công có hệ số dưới 2,34 và lực lượng vũ trang thì vẫn tiếp tục mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Với mức tăng lương này, dự kiến ngân sách sẽ phải chi khoảng 11.000 tỷ đồng cho năm 2016./.