GRDP năm 2017 tăng 7,75%

Theo báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Phú Thọ cho thấy, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá 2010) ước đạt 35.635 tỷ đồng, tăng 7,75% so với năm 2016 (đạt 100,24% so với kế hoạch). Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,66%; dịch vụ tăng 7,48%; nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 35,5 triệu đồng.

Tại khu vực công nghiệp - xây dựng phát triển, giá trị tăng thêm ước đạt 13.723 tỷ đồng, tăng 10,66% so với cùng kỳ, đạt 99,52% kế hoạch. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 35%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,5%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 6%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 5%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8%.

Năm 2017, tỉnh Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng là 7,75%

Cũng trong năm 2017, Phú Thọ thu hút đầu tư 18 dự án trong nước và 08 dự án nước ngoài vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm; vốn đầu tư đăng ký và tăng vốn mở rộng đầu tư đạt 4.959 tỷ đồng và 109,3 triệu USD. Có 106 dự án đang vận hành, hoạt động ổn định, 21 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ bản. Đã có 12 dự án hoàn thành, đi vào sản xuất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

Cùng với đó, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư công nghệ cao vào khu công nghiệp đã được tích cực triển khai thực hiện, tổng kinh phí hỗ trợ đạt 15,635 tỷ đồng. Đồng thời, trong năm 2017, có 09 dự án mạnh dạn đầu tư mở rộng, đổi mới dây chuyền công nghệ.

Dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong năm 2018

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) tăng 7,5% trở lên. Trong đó: giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%; dịch vụ tăng 7,0%; nông nghiệp tăng 3,0% trở lên;

2. GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng;

3. Giá trị xuất khẩu đạt1,3tỷ USD;

4. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 26,2 nghìn tỷ đồng;

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 10,6% so với ước thực hiện năm 2017;

6. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 62,8% (tăng 2,6%).

Cũng trong năm 2017, thu ngân sách nhà nước cân đối trên địa bàn ước đạt 5.443 tỷ đồng, bằng 111% dự toán.

Phú Thọ đẩy mạnh công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong giai đoạn 2017-2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển.

Trong năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo tại Phú Thọ là 8,81% giảm 1,7% so với 2016, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì, có 648 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 36 trường so với năm 2016); tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%; 60% xã phường, thị trấn đạt chuẩn y tế, 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2018 là phát triển công nghiệp và dịch vụ

Bước sang năm 2018, tỉnh Phú Thọ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) tăng 7,5% trở lên. Theo đó, Phú Thọ sẽ tiếp tục phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Kết hợp giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu.

Phú Thọ sẽ phát triển công nghiệp, dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy yếu tố con người, thành tựu khoa học - công nghệ.

Đồng thời, khuyến khích đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện và gắn kết giữa bốn khâu đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính. Đẩy mạnh xắp sếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chính quyền và nhân dân tại địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra để tạo động lực, động viên các thành phần kinh tế; tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển./.