Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của PTSC

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành PTSC đã trình bày các báo cáo: Báo cáo về hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Quản trị; báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2019; tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.

Về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018, trong bối cảnh khó khăn, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Theo đó, kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2018 đạt 15.233 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm 2018; lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2018 đạt 976 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2018.

Nhìn chung, tính đến hết năm 2018, doanh thu của hầu hết các lĩnh vực dịch vụ đều có sự sụt giảm so với năm 2017. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của sự sụt giảm khối lượng công việc và giá dịch vụ từ những năm trước, trong khi các công việc, dự án mới được triển khai rất hạn chế.

Trong năm 2019, trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2018 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, PTSC đề ra các chỉ tiêu kế hoạch san xuất, kinh doanh năm 2019 như sau: Doanh thu hợp nhất: 13.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 7%.

Phát biểu tại Đại hội Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng khẳng định, PTSC luôn giữ vị thế là đơn vị dịch vụ tốt nhất trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của PTSC cho thấy đây là quả quả tốt nhất, doanh thu cao nhất trong tất cả các đơn vị dịch vụ của PVN.

Chia sẻ thêm với các quý cổ đông về những khó khăn, thách thức của thị trường dịch vụ mà PTSC đang phải đối mặt, từ đó dẫn đến những chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ chia cổ tức giảm so với những năm trước; ông Nguyễn Hùng Dũng tin tưởng rằng, với khát vọng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, của toàn thể cán bộ, công nhân viên PTSC và đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông sẽ là nguồn động lực để PTSC tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững, ổn định.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao.

Thay mặt ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên PTSC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phan Thanh Tùng đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông đã tham dự, quan tâm chia sẻ về hoạt động của PTSC trong năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phan Thanh Tùng cam kết sẽ cùng tập thể PTSC nỗ lực và cố gắng hơn nữa để tiến tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2019 đã đặt ra./.