Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước tất cả các hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN của Tỉnh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong công tác thu hút đầu tư và phát triển các KCN của Tỉnh. Với vai trò qua trọng đó, tất cả các hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN của Tỉnh luôn được Ban Quản lý thực hiện có hiệu quả, trong đó công tác kiểm tra, giám sát là một trong các nhiệm vụ thường trực của Ban Quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN được Ban Quản lý quan tâm đẩy mạnh. Ban luôn theo sát mọi hoạt động của doanh nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Một số nhiệm vụ quan trọng được Ban triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm 2023 đó là:

Kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023.

Kiểm tra về trật tự xây dựng tại một số đơn vị hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN.

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành quy định về lao động tại một số doanh nghiệp trong KCN.

Trình UBND Tỉnh và đề nghị các đơn vị có thẩm quyền xử phạt hành chính về lĩnh vực môi trường (3 doanh nghiệp); lĩnh vực quản lý sử dụng lao động nước ngoài (2 doanh nghiệp); lĩnh vực đầu tư (2 doanh nghiệp) và lĩnh vực xây dựng (1 doanh nghiệp).

Cùng với đó, công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác này đã được triển khi như sau: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công trình xử lý chất thải của Dự án Mở rộng KCN Khai Quang; phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 726/QĐ-SYT, ngày 05/5/2023 của Sở Y tế; phối hợp với Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp trong KCN; phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về quản lý sử dụng người lao động nước ngoài tại Công ty TNHH AMO Vina.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong KCN

6 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN của Tỉnh, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giám sát hoạt động đầu tư và các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm tra và giám sát hoạt động đầu tư của các dự án trong KCN theo quy định của pháp luật (việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh quy định tại Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/11/2022).

Thường xuyên rà soát các dự án chậm triển khai, tạm ngừng hoạt động... để thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới./.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Kiểm tra sản xuất trong KCN Tam Dương II - Khu A