Nâng cao hiệu quả của các chỉ tiêu thống kê du lịch
Bà Nà Hills, Đà Nẵng

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều điểm nghẽn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh phục hồi du lịch theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ; góp phần tăng trưởng kinh tế, từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, từng bước phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác hoạch định chính sách và chiến lược dài hạn. Một trong những nguyên nhân là do công tác điều tra, thống kê du lịch còn bất cập, chưa có nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch của doanh nghiệp, người dân kịp thời, hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời nâng cao năng lực triển khai và tính hiệu quả của các chỉ tiêu thống kê du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 06/CĐ-TTg, ngày 15/1/2024 nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Trong Công điện 06/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất hoàn thiện ngay các chỉ tiêu, phương pháp thống kê du lịch bảo đảm đầy đủ, khoa học, kịp thời, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế, hoàn thành trong tháng 6/2024; đẩy nhanh việc áp dụng phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch trong năm 2024.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để triển khai hiệu quả và toàn diện phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.