Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP, ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất đảm bảo phù hợp với thực tế để UBND cấp tỉnh kịp thời xây dựng và công bố bảng giá đất vào ngày 01/01/2020 theo quy định của Luật đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện Nghị định quy định về khung giá đất

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm báo cáo Chính phủ tổng thể về phương án giá dịch vụ BOT, tác động của việc điều chỉnh nếu có đến tình hình lạm phát, đời sống người dân và xã hội. Hoàn thành triển khai việc thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gian lận trong quản lý, hạch toán doanh thu của các dự án BOT.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác xây dựng và hạn chế tối đa việc dùng cát vào san lấp. Dần có vật liệu thay thế cát để không ảnh hưởng đến môi trường khi khai thác.

Đối với các sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá (gồm 9 dịch vụ tại địa phương), Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá tình hình ban hành, mức giá các dịch vụ và dự kiến mức điều chỉnh giá, lộ trình điều chỉnh nếu có theo hướng tính đúng tính đủ các chi phí cấu thành giá đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ. Các Bộ, ngành rà soát hoàn thiện ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để làm căn cứ xây dựng phương án giá dịch vụ.

Về cơ chế quản lý giá khi chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao đánh giá tình hình cung ứng dịch vụ, trong đó đánh giá mức độ bù đắp chi phí của việc cung ứng dịch vụ, đề xuất cơ chế cơ chế quản lý giá khi chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần./.