Ph thuc quá ln vào nguyên liu nhp ngoi

T năm 2008 đến nay, hàng triu nông dân và người chăn nuôi, ch trang tri nước ta vn đang phi on lưng nuôi gia súc, gia cm bng ngun thc ăn chăn nuôi ngoi nhp trong khi giá bán thc ăn chăn nuôi luôn mc cao, có nhiu thi đim tr thành vn đ nóng bng.

Tht nghch lý khi đến nay, chăn nuôi vn đang là ngành “yếu kém” nht khi sn phm xut khu cũng như giá tr kim ngch gn như không có, trong khi nông dân thì phi nuôi heo, gà, vt... bng “ngoi t”.

Tng cc Hi quan cho biết, năm 2014, Vit Nam đã chi trên 3 t USD nhp khu thc ăn chăn nuôi. Riêng trong 07 tháng đu năm 2015, Vit Nam đã chi khong 4,1 t USD ch đ nhp khu các nguyên liu, thc ăn phc v cho ngành chăn nuôi. Trong đó, riêng ngành chăn nuôi trong nước đã chi khong 1,9 t USD đ nhp khu thc ăn thành phm cho gia súc, gia cm tăng 1,9% so vi cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho biết, giá thc ăn chăn nuôi ca Vit Nam còn cao hơn c Thái Lan và luôn cao hơn các nước khác khong 15% - 20%, dn đến các sn phm chăn nuôi ca Vit Nam không cnh tranh được.

Cũng theo B này, tình trng nhp khu nguyên liu sn xut thc ăn chăn nuôi ngày càng tăng trong nhiu năm qua là do, nguyên liu thc ăn chăn nuôi trong nước còn thiếu, không đáp ng đ s phát trin nhanh chóng ca ngành chăn nuôi.

Hơn na, theo nghiên cu ca Liên minh Nông nghip, th trường thc ăn chăn nuôi cũng đang b các doanh nghip FDI chiếm phn ln th phn và có kh năng điu khin th trường. Hin c nước có 239 nhà máy chế biến thc ăn chăn nuôi, trong đó 180 nhà máy là ca các doanh nghip trong nước, 59 nhà máy còn li là các doanh nghip liên doanh và doanh nghip FDI. Mc dù s lượng nhà máy có vn đu tư nước ngoài không nhiu nhưng li đang chiếm 60%-65% tng sn lượng thc ăn chăn nuôi sn xut ra.

Bên cnh đó, khâu bo qun sau thu hoch còn nhiu yếu kém nên cht lượng sn phm không đt yêu cu sn xut.

Ngoài ra, vi mt nn sn xut còn da nhiu vào nhp khu thì vic t giá được điu chnh tăng như thi gian qua có l đang khó b khc phc nhng tác đng tiêu cc. Ghi nhn ca th trường nhng ngày qua, sau khi t giá tăng mnh ti 3% trong vòng 1 tun, giá thc ăn gia súc, gia cm đã rc rch tăng thêm 5.000-7.000 đng/bao. Trong khi giá thành sn phm chăn nuôi bán ra không d gì tăng kp vì kinh tế khó khăn.

Ông Nguyn Xuân Dương, Phó cc trưởng Cc Chăn nuôi, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho rng, thc ăn chăn nuôi luôn chiếm ti 70% giá thành sn phm chăn nuôi ca người nông dân. Do phi ph thuc quá nhiu vào nhp khu nên ch cn th trường ngoi t có chút biến đng v t giá USD là ngành chăn nuôi và th trường thc phm trong nước li như “ngi trên la”.

Cũng theo chuyên gia kinh tế Phm Tt Thng, vic tăng t giá thi gian qua cũng không quá nh hưởng đến doanh nghip nhp khu thc ăn chăn nuôi... Bi doanh nghip thì bao gi cũng nước ni thuyn ni, tăng giá nhp đương nhiên h cũng s tăng giá bán, do vy, sau mi ln t giá tăng, gánh nng chi phí s li đ dn lên vai người nông dân…

“Đt điu chnh t giá tăng thêm 3% ca ngân hàng mi đây, người nông dân s li “méo mt” vì chi phí, ông Thng chia s.

Đy mnh sn xut ti ch

Đ hn chế s ph thuc vào ngun nguyên liu nước ngoài trong ngành chăn nuôi, Chính ph đã có nhng hot đng h tr ngành chăn nuôi trong nước, bng chính sách chuyn din tích trng lúa sang trng ngô. Trong đó, gii pháp đưa cây trng biến đi gene vào sn xut và thương mi hóa là gii pháp hu hiu. Và mi đây, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã cho phép s dng 04 ging ngô biến đi gene là Bt11, MIR 162, MON 89034 và NK 603 làm thc ăn chăn nuôi. Đây s là bước đu đ phát trin vùng nguyên liu thc ăn chăn nuôi cht lượng cao trong nước.

Ch tch Hip hi Thc ăn chăn nuôi Vit Nam, ông Lê Bá Lch cho rng, thi gian ti Nhà nước cn có chính sách phù hp h tr người chăn nuôi mua máy móc và nguyên liu sn có ti đa phương. Tuyên truyn cho người chăn nuôi thy giá tr dinh dưỡng thc ăn t phi trn, có th thay thế thc ăn mua ca nhà máy. Các h có trang tri chăn nuôi ít vn, không th xây dng chu trình khép kín, cũng tìm cách mua nguyên liu đ t sn xut thc ăn chăn nuôi cho đàn gia súc, gia cm ca mình, thay vì mua t đi lý, công ty sn xut thc ăn chăn nuôi (Hương Chi, 2015).

Đ gim bt khó khăn trong vic tăng t giá, theo Hip hi Thc ăn chăn nuôi Vit Nam, hin các doanh nghip nhp khu thc ăn chăn nuôi đang tìm ngun cung mi t: Nga, châu Âu, Nht Bn... đ tn dng cơ hi khi đng bn đa ca các nước này đang gim mnh và giá nguyên liu nếu nhp t các nước này s gim so vi đng USD hơn khi nhp khu t Trung Quc.

Ông Đoàn Trng Lý, Ch tch Hi đng Qun tr kiêm Tng Giám đc Công ty c phn Chăn nuôi chế biến và xut nhp khu kiến ngh, Vit Nam ch yếu nhp khu vt tư nông nghip. Do vy, ngoài vic ni t giá Nhà nước cn có nhiu gii pháp, chính sách h tr đng b khác, như: gim lãi sut cho doanh nghip và nông dân đ nâng cao sc cnh tranh cho sn xut và xut khu hàng nông sn (Hương Thy, 2015).

Tài liu tham kho:

1. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2014). Hi tho Cu trúc ngành chăn nuôi và li ích ca người chăn nuôi nh Vit Nam, ngày 18/11, ti Hà Ni

2. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2015). Hi ngh bàn gii pháp tháo g khó khăn cho doanh nghip xut nhp khu ging vt nuôi và thc ăn chăn nuôi, ngày 14/5, ti TP. H Chí Minh

3. Hương Chi (2015). G nút tht trong chăn nuôi, truy cp t http://nguoichannuoi.vn/go-quot;nut-thatquot;-trong-chan-nuoi-nd284.html

4. Hương Thy (2015). Nhà nông b “trói” theo t giá, truy cp t http://www.danviet.vn/nha-nong/nha-nong-bi-troi-theo-ty-gia-622933.html