Thành công t nhng n lc

B Công Thương đc bit quan tâm, chú trng công tác ch đo, điu hành v ci cách hành chính

Công tác ch đo điu hành v ci cách hành chính (CCHC) đã và đang được Đng, Nhà nước và Chính ph quan tâm ch đo sát sao vi phương châm Chính ph kiến to, to mi điu kin thun li cho doanh nghip và người dân đ phát trin kinh tế. Ti B Công Thương, công tác CCHC nói chung và ci cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng luôn được Lãnh đo B, đng đu là đng chí B trưởng đc bit quan tâm, ch đo gn lin vi trách nhim ca th trưởng các đơn v và các đng chí th trưởng theo lĩnh vc ph trách.

Lãnh đo B thường xuyên lng ghép, ph biến, quán trit sâu rng v tm quan trng và mc tiêu, ý nghĩa ca công tác CCHC thông qua các hi ngh tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut, các hi ngh, hi tho chuyên môn và các hi ngh giao ban ca B... góp phn nâng cao tinh thn, trách nhim ca cán b, công chc trong thc thi công v và trin khai thc hin các nhim v v CCHC.

Qua đó, đã to chuyn biến rõ rt trong hành đng ca toàn b h thng lãnh đo, cán b, công chc ca B Công Thương thi gian qua nhm ci thin môi trường đu tư, kinh doanh, to điu kin thun li nht cho doanh nghip, người dân trong sn xut, kinh doanh theo đúng tinh thn các ngh quyết s 19 ca Chính ph.

Năm 2017, theo ch trương, đnh hướng ca Đng, Nhà nước và yêu cu đt ra ti B trong tình hình mi, căn c các chương trình, kế hoch v CCHC, phm vi chc năng qun lý, B Công Thương theo phân cp, thm quyn đã ban hành mt h thng nhiu văn bn ch đo điu hành v CCHC đm bo hiu qu, kp thi, to cơ s, tin đ đ các đơn v thuc và trc thuc B trin khai đm bo đng b, hiu qu các chương trình, kế hoch v CCHC hành chính theo đúng ch trương, đnh hướng ca Đng, Nhà nước, cũng như B Công Thương (khong trên 20 văn bn, chưa tính ch đo ca Lãnh đo B ti các văn bn có liên quan).

Luôn n lc trong công tác đơn gin hóa TTHC, điu kin đu tư kinh doanh, nhm ci thin môi trường đu tư, kinh doanh, to điu kin thun li nht cho doanh nghip, người dân trong sn xut, kinh doanh theo tinh thn các ngh quyết s 19 ca Chính ph.

B Công Thương là b qun lý đa ngành, đa lĩnh vc liên quan trc tiếp đến đi sng an sinh xã hi ca các t chc và người dân, chúng tôi xác đnh "cht lượng công tác CCHC ca B Công Thương phi được đo bng s hài lòng ca người dân, doanh nghip".

Nm trong n lc chung ca Chính ph v ci thin môi trường đu tư, kinh doanh, hướng ti mt Chính ph kiến to phát trin, phc v người dân và doanh nghip, thi gian qua công tác CCHC nói chung, ci cách TTHC, hin đi hóa hành chính nói riêng luôn được B Công Thương hết sc quan tâm, chú trng nhm nâng cao cht lượng xây dng th chế, gn công tác xây dng th chế vi công tác xây dng, ban hành chính sách, pháp lut; bo đm các quy đnh, TTHC được thc thi thng nht, hiu qu trên phm vi c nước.

Tiếp theo Phương án tng th đơn gin hóa TTHC trong lĩnh vc qun lý nhà nước ca B Công Thương năm 2017 (Quyết đnh s 4846/QĐ-BCT, ngày 09/12/2016 ca B trưởng B Công Thương), B Công Thương đã thc hin đơn gin hóa, bãi b 123 TTHC thuc phm vi chc năng qun lý, ti 40 văn bn quy phm pháp lut. Ngày 20/09/2017, B trưởng B Công Thương đã ký ban hành Quyết đnh s 3610a/QĐ-BCT v phương án ct gim, đơn gin hóa điu kin đu tư, kinh doanh thuc lĩnh vc qun lý nhà nước ca B Công Thương giai đon 2017-2018 (Quyết đnh s 3610a/QĐ-BCT); theo đó, 675 điu kin đu tư, kinh doanh được ct gim, chiếm ti 55,5% tng các điu kin đu tư kinh doanh hin có.

Bộ Công Thương luôn nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính

Phương án ct gim điu kin đu tư, kinh doanh ca B Công Thương được thc hin theo các nguyên tc sau:

Th nht, chuyn đi phương thc qun lý nhà nước bng vic chuyn dn sang hu kim trong xây dng, thc hin các điu kin kinh doanh.

Th hai, tính đến các điu kin gia nhp th trường theo các cam kết quc tế mà Vit Nam là thành viên.

Th ba, điu kin đu tư, kinh doanh nếu thc s cn thiết cũng phi đáp ng các tiêu chí theo quy đnh ti Điu 7, Lut Đu tư năm 2014.

Th tư, phương án ct gim, đơn gin hóa điu kin đu tư kinh doanh và chuyn đi phương thc qun lý nhà nước trong tng lĩnh vc phi được đánh giá, xem xét thn trng v tính kh thi, các điu kin ngun lc ca cơ quan qun lý nhà nước các cp, xem xét kh năng phân cp mnh m hơn cho các đa phương trong qun lý, thc hin.

Th năm, phương án ct gim, đơn gin hóa điu kin đu tư kinh doanh cn phi gn vi công tác CCHC, đc bit là công tác ci cách th chế, ci cách TTHC.

Vi các nguyên tc xác đnh như trên, B trưởng B Công Thương đã ch đo các đơn v chc năng thuc B tiến hành công tác rà soát, h thng hóa toàn b danh mc các điu kin đu tư kinh doanh gn vi CCHC.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ti B Công Thương được thc hin mnh m, quyết lit.

Vi phương châm và thc hin t chc sp xếp b máy như trên, B đã hoàn thin vic xây dng d tho Ngh đnh quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc trình Th tướng Chính ph thay mt Chính ph ký ban hành Ngh đnh s 98/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 thay thế Ngh đnh s 95/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Công Thương.

Theo Ngh đnh s 98, s đu mi ca B đã ct gim 5 đu mi (t 35 v, vc và tương đương xung còn 30 đu mi trong đó có 26 đơn v hành chính và 4 đơn v s nghip công lp). Đ đt được mc tiêu này, B Công Thương đã thc hin vic sáp nhp, hp nht mt s đơn v, như: sáp nhp V Phát trin ngun nhân lc vào V T chc cán b; sáp nhp V Thi đua khen thưởng vào Văn phòng B; hp nht V Th trường châu Á – Thái Bình dương và V Th trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thành V Th trường châu Á – châu Phi; hp nht V Th trường châu Âu vi V Th trường châu M thành V Th trường châu Âu – châu M, hp nht Vin Nghiên cu chiến lược, chính sách Công nghip vi Vin Nghiên cu Thương mi thành Vin Nghiên cu chiến lược, chính sách Công Thương... Bên cnh đó, s lượng t chc cp phòng ti B Công Thương đã được ct gim mnh m. C th, ti các cc, v, Văn phòng B, Thanh tra B đã ct gim 72 đơn v cp phòng (tương đương gim 36,5% s phòng).

Sau khi Ngh đnh s 98 được ban hành, B Công Thương đã thc hin vic sp xếp li t chc b máy, chc năng nhim v và cán b các đơn v theo mô hình t chc mi. Đã ban hành các quyết đnh quy đnh v chc năng nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca các đơn v thuc B (riêng vi trường hp Tng cc Qun lý th trường chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Tng cc Qun lý th trường thuc thm quyn ca Th tướng Chính ph quy đnh). Phân b biên chế công chc và ch tiêu hp đng theo Ngh đnh s 68 cho các cơ quan hành chính ca B năm 2017. Sp xếp, b trí nhân s lãnh đo ca các đơn v, điu chuyn cán b chuyên môn nghip v theo s điu chuyn v chc năng nhim v cho các đơn v. Ch đo các đơn v mi thành lp hoc đi tên gi thc hin các th tc pháp lý cn thiết đ đơn v mi hot đng (cơ s vt cht, con du, tài khon...). Hin các đơn v theo cơ cu t chc mi ca B đã đi vào hot đng n đnh.

Cùng vi vic t chc, sp xếp li b máy, B đã xây dng phương án t chc, b trí sp xếp nhân s, đm bo s dng có hiu qu nht cơ cu biên chế công chc trong quá trình sp xếp b máy, đm bo khách quan, minh bch, to s đng thun trong cán b, công chc ca B.

Vic sp xếp, đi mi mô hình t chc và hot đng các đơn v s nghip trc thuc B cn phi được đy mnh trong thi gian ti. Hin nay, B Công Thương đang được giao qun lý 13 vin nghiên cu, 35 trường đào to trc thuc B, không k các đơn v s nghip trc thuc các tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước thuc B.

Đ thc hin sp xếp, đi mi mô hình t chc và hot đng ca các đơn v s nghip, B Công Thương đang tiến hành quy hoch, sp xếp li các trường đào to thuc B theo nguyên tc: sp xếp, đi mi cơ chế qun lý và hot đng ca các cơ s đào to nhm tp trung ngun lc cho phát trin ngun nhân lc cht lượng cao cho ngành Công Thương, góp phn thc hin hiu qu quy hoch phát trin nhân lc ngành Công Thương, các chiến lược, quy hoch phát trin các ngành công nghip và thương mi được ưu tiên phát trin; tinh gn đu mi qun lý, giao ti đa quyn t ch, t chu trách nhim cho các cơ s đào to; t chc li h thng các cơ s đào to trên cơ s chn các trường có thế mnh v đào to và nghiên cu khoa hc làm ht nhân, m rng hot đng ca các trường này thông qua vic tiếp nhn các trường khác theo hình thc sáp nhp, lp phân hiu phù hp vi quy đnh ca pháp lut. Đi vi vin nghiên cu thuc B, ngoài vic đy mnh thc hin cơ chế t ch, B đã và đang thc hin thí đim c phn hóa mt s vin nghiên cu đ điu kin theo kế hoch được Th tướng Chính ph phê duyt, trên cơ s đó s tng kết, đánh giá và đy mnh công tác c phn hóa, xã hi hóa hot đng ca các vin nghiên cu.

V vic thành lp mi các t chc trc thuc đơn v hành chính, s nghip: không lng ghép ni dung v t chc b máy vào trong các văn bn chuyên môn, ch quy đnh trong các văn bn chuyên ngành v lĩnh vc t chc nhà nước; thc hin sp xếp, kin toàn, gim đu mi gn vi tinh gin biên chế; kiên quyết gim và không thành lp mi các t chc trung gian; ch thành lp t chc mi trong trường hp cá bit tht s cn thiết do yêu cu ca thc tin được cp có thm quyn quyết đnh; gii th các t chc hot đng không hiu qu

Trong công tác cán b, chú trng, s dng các cán b lãnh đo có tâm, tm, có năng lc, nhit huyết vi công vic, dám nghĩ, dám làm, to lc lượng nòng ct trong công tác cán b. Tiến hành rà soát, đánh giá, b sung quy hoch nhân s lãnh đo các cp ca B Công Thương giai đon 2017-2020, tiến hành xây dng quy hoch cán b lãnh đo giai đon 2021-2026. Tiến hành rà soát, b sung các quy chế, quy đnh v công tác b nhim, luân chuyn, đ bt, đánh giá cán b. Điu này góp phn đm bo cho vic sp xếp, b trí nhân s được tiến hành dân ch công khai, minh bch đúng quy đnh, đm bo la chn được người có tài, có đc, đáp ng yêu cu đòi hi ca Chính ph kiến to và phát trin.

Luôn là B thc hin tt trong công tác hin đi hóa nn hành chính

Tính đến tháng 12/2017, B Công Thương đã và đang trin khai đm bo tiến đ, cht lượng các ni dung Kế hoch cung cp dch v công trc tuyến năm 2017; theo đó, tất cả 298 TTHC cấp Trung ương thuc phm vi qun lý ca B Công Thương đã được triển khai dch v công trc tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó có 11 nhóm dch v công trc tuyến mc đ 4; 41 nhóm dch v công mc đ 3 (tương ứng với 154 dịch vụ công trực tuyến mc đ 3, 4) và c 154 dch v công trc tuyến này đu đã được tích hp trên Cng dch v công trc tuyến ca B. Trong các tháng cui năm 2017, B Công Thương s tiếp tc trin khai mi và nâng cp 22 dch v công trc tuyến mc đ 3, 4 thuc các lĩnh vc an toàn thc phm, hóa cht, lưu thông hàng hóa trong nước, Tiêu chun đo lường cht lượng, vt liu n công nghip, xut nhp khu, xúc tiến thương mi… và thc hin tích hp trên Cng dch v công trc tuyến ca B.

B Công Thương đã thc hin Cơ chế mt ca quc gia (VNSW) đi 05 TTHC, bao gm: cp giy chng nhn xut x ưu đãi; cp phép nhp khu t đng xe mô tô phân khi ln; cp phép nhp khu các cht làm suy gim tng ôzôn; cp giy chng nhn quy trình kimberley đi vi kim cương thô; cp giy phép xut nhp khu vt liu n công nghip. C 05 TTHC nói trên đu đã được thc hin trc tuyến mc đ 4. Tính riêng th tc cp giy chng nhn xut x mu D trong năm 2017 đã gi sang VNSW và Cơ chế mt ca ASEAN (ASW) 189.552 b h sơ.

Hin nay, B Công Thương đã phi hp vi Tng cc Hi quan hoàn thành vic kết ni k thut trao đi C/O mu D đin t vi VNSW và ASW, đã và đang tiếp tc thc hin kế hoch trin khai chính thc trao đi C/O mu D đin t vi 05 nước thành viên gm: Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Vit Nam, d kiến hoàn thành vào tháng 12/2017.

Luôn quan tâm, đy mnh công tác thông tin tuyên truyn đnh hướng dư lun

Nhng năm va qua, B Công Thương hết sc quan tâm, chú trng đến công tác thông tin tuyên truyn, đnh hướng dư lun, đã thc hin ký kết nhiu chương trình hp tác thông tin tuyên truyn gia B Công Thương vi các cơ quan thông tn, báo chí và các tp đoàn, tng công ty thuc B và trin khai khai mnh m công tác thông tin, tuyên truyn hot đng ch đo điu hành; kết qu, tình hình trin khai các chương trình, nhim v, đ án ln thuc phm vi qun lý nói chung và công tác CCHC ca B Công Thương nói riêng; công khai các hành vi vi phm, kết qu x lý vi phm trong lĩnh vc Công Thương trên các phương tin thông tin đi chúng to s đng thun cao trong qun chúng nhân dân.

Vi quyết tâm xây dng mt cơ quan qun lý ngành hiu qu, trách nhim và minh bch, to thun li cho doanh nghip và người dân, phù hp vi yêu cu ca đt nước thi kỳ hi nhp, năm 2017, các đơn v thông tin, tuyên truyn thuc B đã bám sát các hot đng ca lãnh đo B Công Thương trong vic tuyên truyn các ch đo quyết lit trin khai thc hin công tác tái cơ cu ngành thông qua vic sp xếp b máy t chc; ci cách hành chính trong đó có vic hoàn thin th chế, ci cách th tc hành chính, loi b nhng điu kin kinh doanh không phù hp, áp dng công ngh thông tin, thc hin chính ph đin t; đy mnh dch v hành chính công....

Qua theo dõi, tng kết, các bài viết v CCHC ca B Công Thương thi gian qua đã th hin mt cách trung thc, kp thi, đúng đnh hướng, nêu bt được s nghiêm túc, quyết tâm, quyết lit ca Lãnh đo B Công Thương cũng như s vào cuc ca các đơn v chc năng thuc B, s công thương các đa phương, tp đoàn, tng công ty. Điu này đã góp phn đnh hướng dư lun và to s chuyn biến tích cc trong nhn thc ca cng đng xã hi đi vi B Công Thương trong vic thc hin vai trò qun lý nhà nước và thc thi các quy đnh pháp lut ca nhà nước liên quan CCHC nói riêng và các hot đng khác, mang li li ích to ln cho cng đng doanh nghip, người dân.

Nhim v trong thi gian ti

Đ tiếp tc tăng cường, đy mnh công tác CCHC ti B Công Thương thi gian ti, B Công Thương s tiếp tc tp trung ngun lc đ đy mnh trin khai nhim v ch yếu sau đây:

Mt là, kin toàn b máy t chc ca B Công Thương theo Ngh đnh s 98/2017/NĐ-CP, ngày 18/08/2017 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Công Thương.

Hai là, trin khai Đ án đo lường s hài lòng ca người dân, t chc đi vi s phc v thuc phm v qun lý trc tiếp ca B Công Thương giai đon 2017-2020.

Ba là, hoàn thin các khung kh pháp lý đ thc hin hiu qu Quyết đnh s 3610a/QĐ-BCT v phương án ct gim, đơn gin hóa điu kin đu tư, kinh doanh thuc lĩnh vc qun lý nhà nước ca B Công Thương giai đon 2017-2018.

Bn là, đy mnh ng dng công ngh thông tin, thc hin Chính ph đin t đ nâng cao cht lượng ch đo điu hành, hot đng ca B Công Thương.

Năm là, nâng cao cht lượng phc v và tính công khai minh bch trong hot đng ca B Công Thương thông qua đy mnh cung cp các dch v công trc tuyến mc đ cao cho người dân, t chc.

Sáu là, trin khai và nâng cao cht lượng gii quyết TTHC cho doanh nghip theo mô hình trung tâm mt ca ti B Công Thương.

By là, tăng cường công tác kim tra, kim soát các lĩnh vc thuc phm vi chc năng qun lý ca B Công Thương.

Tám là, đy mnh công tác thông tin tuyên truyn, đnh hướng dư lun.

Chín là, đy mnh hiu qu công tác tiếp nhn/x lý phn ánh kiến ngh ca người dân, doanh nghip đi vi lĩnh vc thuc phm vi chc năng qun lý ca B Công Thương./.