Trong đó, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 682,6 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 922,8 tỷ đồng, bằng 27,9% kế hoạch. Vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 3.221,3 tỷ đồng, bằng 29,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 triệu đồng, bằng 27,3% kế hoạch.

6 háng đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân được trên 27% kế hoạch năm

Khối lượng thực hiện đầu tư thủy lợi, trong 6 tháng, ước đạt 433,4 tỷ đồng, bằng 20,23% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 151,3 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 391,5 tỷ đồng. đầu tư nông nghiệp ước đạt 23,2 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch. Khối lượng thực hiện đầu tư lâm nghiệp 6 tháng ước đạt 17,3 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch. Khối lượng thực hiện thủy sản 6 tháng ước đạt 13,4 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch. Về giáo dục, đào tạo, khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 78,3% kế hoạch; khoa học công ngh ước đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 6,1% so với kế hoạch; lĩnh vực khác ước đạt 30,8 tỷ đồng, bằng 32,6% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, khối lượng thực hiện ước đạt 66,1 tỷ đồng, bằng 27,6% kế hoạch năm. Trong đó, Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 19,9 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 3,8 tỷ đồng bằng 11,3% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành NN khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 40,8 tỷ, bằng 40,3% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 1,5 tỷ đồng, bằng 6,4% so với kế hoạch.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 3.221,2 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch./.