Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Công Tuấn cho biết hiện tại, có khoảng 25 triệu người đang sống trong và cạnh vùng rừng núi ở Việt Nam. Phần lớn trong số họ là người dân tộc thiểu số sống trong điều kiện khó khăn cùng với sự hiểu biết về thực tiễn canh tác và nuôi trồng thấp. Đối với một bộ phận lớn người dân miền núi Việt Nam, rừng là nơi sinh sống của họ và là nguồn thu nhập chính của họ. Trong hai thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững, tăng cường hiệu quả trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp.

Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của rừng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là gắn với giảm nghèo, trong hai thập kỷ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn phá rừng, thực thi pháp luật, phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao độ che phủ rừng, từng bước chuyển từ nhiều rừng sang rừng có chất lượng tốt hơn và đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, trong giai đoạn 2000-2016 độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 41,19% năm 2016, trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng. Việt Nam đã có nhiều cam kết mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ khi ban hành Chỉ thị đến nay đã có 10 tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Tây Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Cà Mau), các tỉnh còn lại đang trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Võ Đình Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định số 419/QĐ-TTg, ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ carbon; nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, thông qua các hoạt động REDD+ sẽ nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện REDD+, bảo đảm có đủ năng lực để tiếp cận nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng nhằm gia tăng tích lũy carbon và dịch vụ môi trường rừng; nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; quản lý, bảo vệ và bảo tồn bền vững rừng tự nhiên. Góp phần cải thiện quản trị rừng, tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đến 2030, tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) theo cam kết tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, mức đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế. Đồng thời, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao về REDD+ và quản lý rừng bền vững, lồng ghép REDD+ vào chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững.

Ông Võ Đình Tuyên cho biết Chương trình này được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, ưu tiên vào các khu vực là điểm nóng về mất rừng, suy thoái rừng, vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu và có tiềm năng tăng trữ lượng carbon rừng.

REDD là chữ viết tắt tiếng Anh của “Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation”, tạm dịch là “Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng”. REDD+ là một sáng kiến quốc tế, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển nhằm giảm phát thải khí nhà kính gây nên biến đổi khí hậu, thông qua 5 hoạt động chính: Hạn chế mất rừng, hạn chế suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng carbon rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, tăng cường trữ lượng carbon rừng.