Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình lao động việc làm trong quý I/2017 được xem là ổn định, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Lao động trong các ngành có sự chuyển dịch rõ, tỷ lệ lao động trong các ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, lao động trong các ngành Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ đều tăng, tăng mạnh nhất là ngành Dịch vụ.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thấp nghiệp giảm nhẹ, thu nhập của người lao động tăng trong quý I/2017

Đáng chú ý, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/04/2017 ước tính là 54,5 triệu người, tăng 104,9 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016. Trong đó, bao gồm: Lao động nam 28,0 triệu người, chiếm 51,4%; lao động nữ 26,5 triệu người, chiếm 48,6%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 18,1 triệu người, chiếm 33,2%; khu vực nông thôn là 36,4 triệu người, chiếm 66,8%.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính 47,9 triệu người, tăng 212,5 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động nam 25,8 triệu người, chiếm 53,9%; lao động nữ 22,1 triệu người, chiếm 46,1%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 16,3 triệu người, chiếm 34,0%; khu vực nông thôn là 31,6 triệu người, chiếm 66,0%.

Bên cạnh đó, lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I năm nay ước tính là 53,4 triệu người, bao gồm 21,7 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,6% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 13,6 triệu người, chiếm 25,5%; khu vực dịch vụ 18,1 triệu người, chiếm 33,9%.

Còn tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2017 ước tính là 2,30%, trong đó khu vực thành thị là 3,21% ,khu vực nông thôn là 1,82%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15-24 tuổi) quý I/2017 ước tính là 6,96%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm nay ước tính là 1,74%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,80%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,25%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2017 ước tính là 55,5%, trong đó khu vực thành thị là 47,2%; khu vực nông thôn là 63,0%.

Số người thất nghiệp quý I năm nay ước tính là 1,14 triệu người, tăng 20,2 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 16,2 nghìn người so với Quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung Quý 1 năm nay là 2,08%, so với Quý trước (Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý 1/2016 ước tính là 2,23%), tỷ lệ thất nghiệp chung giảm nhẹ.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân hàng tháng trong quý I/2017 của lao động làm công ăn lương là 5,58 triệu đồng, tăng 412 nghìn đồng so với quý trước, tăng 415 nghìn đồng so với cùn kỳ năm trước do chính sách điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đổi với cán bôi, công chức, việ chức, lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2016./.